SFS 2000:574 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete / SFS 2000:574 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
000574.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete;

utfärdad den 31 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 § lagen (2000:343) om polisiärt

samarbete skall ha följande lydelse.

8 §

En person som har omhändertagits enligt 6 § får tas i förvar av en

svensk polismyndighet under högst sex timmar, tid mellan midnatt och
klockan nio på morgonen oräknad. Därefter skall personen omedelbart fri-
ges, om det inte har kommit in en begäran om en åtgärd som avses i

1. 23 § lagen (1957:668) om utlämning för brott,
2. 17 § lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland,

Island och Norge,

3. 25 c eller 25 d § lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande

verkställighet av brottmålsdom,

4. 5 a eller 5 b § lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland,

Island och Norge angående verkställighet av straff m.m., eller

5. 8 § lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island och

Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling, om framställ-
ningen kommer från en dansk myndighet.

En svensk polisman får, i avvaktan på en framställning om sådan åtgärd

som avses i 4 kap. 19 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i
brottmål, ta i beslag föremål som har omhändertagits enligt 7 § enligt de för-
utsättningar som gäller för en motsvarande åtgärd enligt rättegångsbalken
eller annan lag eller författning.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Christina Weihe
(Justitiedepartementet)

1

Bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216.

SFS 2000:574

Utkom från trycket
den 26 juni 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.