SFS 2003:589 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete / SFS 2003:589 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
030589.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete;

utfärdad den 18 september 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2000:343) om interna-

tionellt polisiärt samarbete skall ha följande lydelse.

4 § Om det i en stat som avses med bestämmelsen i 1 § första stycket på-
går en utredning om ett brott som kan föranleda utlämning, får utländska
tjänstemän fortsätta en i sin stat påbörjad övervakning av en misstänkt gär-
ningsman in på svenskt territorium, om en behörig svensk myndighet sam-
tycker till det.

Under de förutsättningar som anges i första stycket får sådan fortsatt över-

vakning även ske beträffande en annan person än en misstänkt gärningsman,
om det är nödvändigt för den pågående utredningen och det finns starka skäl
att anta att åtgärden kan medverka till att identifiera eller spåra en misstänkt
gärningsman.

�vervakningen av en misstänkt gärningsman får ske utan föregående

samtycke, om saken är så brådskande att samtycke inte kan inhämtas i för-
väg och den utländska utredningen avser misstanke om sådana brott som
sägs i artikel 40.7 i Schengenkonventionen, nämligen mord, dråp, grovt sex-
ualbrott, mordbrand, penningförfalskning och förfalskning av betalningsme-
del, grov stöld, grovt häleri, penningtvätt, grovt bedrägeri, utpressning, män-
niskorov och tagande av gisslan, olaglig människohandel, människosmugg-
ling, olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen, brott mot lagbe-
stämmelser angående vapen och sprängämnen, ödeläggelse genom
användande av sprängämnen, olaglig transport av giftigt och skadligt avfall,
olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen, sådan brottslighet som
avses i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF av den 21 december 1998 om
att göra deltagande i en kriminell organisation i Europeiska unionens med-
lemsstater till ett brott samt terroristbrott enligt rådets rambeslut 2002/475/
RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism. För att övervak-
ningen skall få ske utan föregående samtycke krävs också att överskridandet
av gränsen i samband med övervakningen anmäls till en behörig svensk
myndighet så snart det kan ske, och att den utländska myndigheten utan
dröjsmål begär bistånd i utredningen.

1 Prop. 2002/03:66, bet. 2002/03:JuU18, rskr. 2002/03:226.

SFS 2003:589

Utkom från trycket
den 7 oktober 2003

2* SFS 2003:589�592

background image

2

SFS 2003:589

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

�vervakningen skall genast upphöra om en behörig svensk myndighet be-

gär det. �vervakning som sägs i tredje stycket skall även upphöra om sam-
tycke inte har lämnats inom fem timmar från gränsöverskridandet.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Stefan Johansson
(Justitiedepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.