SFS 2022:690 Lag om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete / SFS 2022:690 Lag om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
SFS2022-690.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt

samarbete

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 6 § lagen (2017:496) om inter-
nationellt polisiärt samarbete ska ha följande lydelse.

4 kap.
6 §
Bistånd enligt artikel 3 i Atlasrådsbeslutet får begäras om det är lämp-
ligt och för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot en handling som kan
utgöra terroristbrott enligt 4 § terroristbrottslagen (2022:666) eller försök,
förberedelse eller stämpling till eller underlåtenhet att avslöja eller förhindra
sådant brott.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324.

SFS

2022:690

Publicerad
den

8 juni 2022

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.