SFS 2006:903 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete / SFS 2006:903 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
060903.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete;

utfärdad den 14 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2000:343) om interna-

tionellt polisiärt samarbete skall ha följande lydelse.

1 § Denna lag tillämpas på polisiärt samarbete mellan Sverige och andra
medlemsstater i Europeiska unionen samt Island, Norge och Schweiz, i den
utsträckning Sverige i en internationell överenskommelse har gjort sådana
åtaganden som avses i denna lag.

Föreskrifterna i 3 § gäller även i förhållande till andra stater än dem som

anges i första stycket.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:194, bet. 2005/06:JuU38, rskr. 2005/06:300.

SFS 2006:903

Utkom från trycket
den 26 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.