SFS 2003:1169 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete / SFS 2003:1169 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
031169.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete;

utfärdad den 18 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4, 5 och 8 §§ lagen (2000:343) om

internationellt polisiärt samarbete skall ha följande lydelse.

4 §

2

Om det i en stat som avses med bestämmelsen i 1 § första stycket på-

går en utredning om ett brott som kan föranleda överlämnande eller utläm-
ning, får utländska tjänstemän fortsätta en i sin stat påbörjad övervakning av
en misstänkt gärningsman in på svenskt territorium, om en behörig svensk
myndighet samtycker till det.

Under de förutsättningar som anges i första stycket får sådan fortsatt över-

vakning även ske beträffande en annan person än en misstänkt gärningsman,
om det är nödvändigt för den pågående utredningen och det finns starka skäl
att anta att åtgärden kan medverka till att identifiera eller spåra en misstänkt
gärningsman.

�vervakningen av en misstänkt gärningsman får ske utan föregående

samtycke, om saken är så brådskande att samtycke inte kan inhämtas i för-
väg och den utländska utredningen avser misstanke om sådana brott som
sägs i artikel 40.7 i Schengenkonventionen, nämligen mord, dråp, grovt sex-
ualbrott, mordbrand, penningförfalskning och förfalskning av betalningsme-
del, grov stöld, grovt häleri, penningtvätt, grovt bedrägeri, utpressning, män-
niskorov och tagande av gisslan, olaglig människohandel, människosmugg-
ling, olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen, brott mot lagbe-
stämmelser angående vapen och sprängämnen, ödeläggelse genom
användande av sprängämnen, olaglig transport av giftigt och skadligt avfall,
olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen, sådan brottslighet som
avses i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF av den 21 december 1998 om
att göra deltagande i en kriminell organisation i Europeiska unionens med-
lemsstater till ett brott samt terroristbrott enligt rådets rambeslut 2002/475/
RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism. För att övervak-
ningen skall få ske utan föregående samtycke krävs också att överskridandet
av gränsen i samband med övervakningen anmäls till en behörig svensk
myndighet så snart det kan ske, och att den utländska myndigheten utan
dröjsmål begär bistånd i utredningen.

1

Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107.

2

Senaste lydelse 2003:589.

SFS 2003:1169

Utkom från trycket
den 30 december 2003

background image

2

SFS 2003:1169

�vervakningen skall genast upphöra om en behörig svensk myndighet be-

gär det. �vervakning som sägs i tredje stycket skall även upphöra om sam-
tycke inte har lämnats inom fem timmar från gränsöverskridandet.

5 §

Om en person har upptäckts på bar gärning i färd med att begå ett brott

som kan föranleda överlämnande eller utlämning, eller om någon som är
häktad eller som avtjänar frihetsstraff har rymt, får utländska tjänstemän
fortsätta ett i sin stat påbörjat förföljande av personen över en landgräns in
på svenskt territorium, om en behörig svensk myndighet samtycker till det.

Förföljandet får ske utan föregående samtycke om det på grund av sakens

brådskande natur inte har varit möjligt att underrätta en behörig svensk myn-
dighet i förväg, eller om svenska tjänstemän inte har kunnat ta över förföl-
jandet i tid. De förföljande tjänstemännen skall anhålla om bistånd av en be-
hörig svensk myndighet senast vid tidpunkten för gränsöverskridandet.

Förföljandet skall genast upphöra om en behörig svensk myndighet begär

det.

8 §

3

En person som har omhändertagits enligt 6 § får tas i förvar av en

svensk polismyndighet under högst sex timmar, tid mellan midnatt och
klockan nio på morgonen oräknad. Därefter skall personen omedelbart fri-
ges, om det inte har kommit in en begäran om en åtgärd som avses i

1. 23 § lagen (1957:668) om utlämning för brott,
2. 17 § lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Is-

land och Norge,

3. 25 c eller 25 d § lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande

verkställighet av brottmålsdom,

4. 5 a eller 5 b § lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland,

Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,

5. 8 § lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller

Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling, om framställ-
ningen kommer från en dansk myndighet,

6. 6 § lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tri-

bunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,

7. 6 § lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdom-

stolen, eller

8. 1 kap. 3 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en

europeisk arresteringsorder.

En svensk polisman får, i avvaktan på en framställning om sådan åtgärd

som avses i 4 kap. 19 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i
brottmål, ta i beslag föremål som har omhändertagits enligt 7 § enligt de för-
utsättningar som gäller för en motsvarande åtgärd enligt rättegångsbalken el-
ler annan lag eller författning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

3

Senaste lydelse 2000:574.

background image

3

SFS 2003:1169

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Stefan Johansson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.