SFS 2011:904 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete / SFS 2011:904 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
110904.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:343) om inter-

nationellt polisiärt samarbete

dels att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 3 § ska lyda ⬝Villkor om användnings-

begränsningar⬝ och att rubriken närmast efter 10 § ska lyda ⬝Gemensamma
bestämmelser för Schengensamarbetet och samarbetet i �resundsregionen⬝,

dels att det i lagen ska införas nio nya paragrafer, 1 a och 16�23 §§, samt

närmast före 1 a, 16, 18, 20, 22 och 23 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det ska införas en ny rubrik närmast före rubriken ⬝Lagens till-

lämpningsområde⬝ som ska lyda ⬝Allmänna bestämmelser⬝.

1 §

2

Denna lag tillämpas på polisiärt samarbete mellan Sverige och andra

medlemsstater i Europeiska unionen samt Island, Norge och Schweiz, i den
utsträckning Sverige i en internationell överenskommelse har gjort sådana
åtaganden som avses i denna lag.

Föreskrifterna i 3 och 3 a §§ gäller även i förhållande till andra stater än

dem som anges i första stycket.

Förhållandet till andra bestämmelser om personuppgiftsbehandling

1 a §

Personuppgiftslagen (1998:204) och polisdatalagen (1998:622) gäl-

ler för polisens behandling av personuppgifter vid internationellt polisiärt
samarbete, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som rege-
ringen har meddelat i anslutning till denna.

Lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekäm-

pande verksamhet gäller för Tullverkets behandling av personuppgifter vid
internationellt polisiärt samarbete, om inte annat följer av denna lag eller
föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till denna.

2 §

I denna lag avses med

� utländska tjänstemän: utländska polismän och andra utländska tjänste-

män som har anmälts vara behöriga att utföra sådant gränsöverskridande

1 Prop. 2010/11:129, bet. 2010/11:JuU15, rskr. 2010/11:302.

2 Senaste lydelse 2006:903 (jfr 2008:1093).

SFS 2011:904

Utkom från trycket
den 5 juli 2011

background image

2

SFS 2011:904

arbete som avses i artikel 40 och 41 i konventionen om tillämpning av
Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen),

� förföljande tjänstemän: utländska tjänstemän som förföljer en person på

svenskt territorium enligt denna lag,

� svenska tjänstemän: svenska polismän, tulltjänstemän eller kustbevak-

ningstjänstemän när de enligt lag eller annan författning har polisiära
befogenheter,

� �resundsförbindelsen: den fasta förbindelsen över �resund som den

definieras i artikel 2 i avtalet av den 6 oktober 1999 mellan Konungariket
Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering om polisiärt samar-
bete i �resundsregionen,

� Prümrådsbeslutet: rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om

ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av
terrorism och gränsöverskridande brottslighet

3, och

� referensuppgifter: registeruppgifter som inte röjer identiteten på en

person, antingen i form av en sifferbeteckning och ett fingeravtryck eller en
sifferbeteckning och en DNA-profil från den icke-kodifierande delen av
personens DNA.

Samarbete enligt Prümrådsbeslutet

Utbyte av DNA-profiler

16 §

Vid samarbete enligt Prümrådsbeslutet får ett utländskt kontaktställe

medges direktåtkomst till referensuppgifter i de svenska registren över
DNA-profiler.

Efter överenskommelse mellan Sverige och en annan stat får kontakt-

stället i den andra staten göra en automatisk jämförelse mellan sina oidenti-
fierade DNA-profiler och referensuppgifter i de svenska registren över
DNA-profiler.

17 §

Vid förundersökning eller annan utredning som handläggs enligt

bestämmelserna i 23 kap. rättegångsbalken får det svenska kontaktstället i
enskilda fall genom direktåtkomst söka uppgifter i en annan stats DNA-
register. Uppgifter får behandlas endast i den utsträckning den andra staten
tillåter det och om behandlingen i motsvarande fall hade varit tillåten i de
svenska registren över DNA-profiler.

Efter överenskommelse mellan Sverige och en annan stat får det svenska

kontaktstället, i syfte att utreda brott, göra en automatisk jämförelse mellan
DNA-profiler i spårregistret och referensuppgifter i den andra statens DNA-
register.

Utbyte av fingeravtryck

18 §

Vid samarbete enligt Prümrådsbeslutet får ett utländskt kontaktställe

medges direktåtkomst till referensuppgifter i svenska fingeravtrycksregister
som förs med stöd av polisdatalagen (1998:622).

3 EUT L 210, 6.8.2008, s. 1 (Celex 32008D0615).

background image

3

SFS 2011:904

19 §

I syfte att förebygga brottslig verksamhet eller utreda brott får det

svenska kontaktstället i enskilda fall genom direktåtkomst söka uppgifter i
en annan stats fingeravtrycksregister. Uppgifter får behandlas endast i den
utsträckning den andra staten tillåter det och om behandlingen i motsvarande
fall hade varit tillåten i svenska fingeravtrycksregister som förs med stöd av
polisdatalagen (1998:622).

Det svenska kontaktstället ansvarar för att kontrollera om det mottagna

fingeravtrycket stämmer överens med det fingeravtryck sökningen avsåg.

Utbyte av fordonsuppgifter

20 §

I lagen (2001:558) om vägtrafikregister finns bestämmelser om

möjlighet att medge ett utländskt kontaktställe direktåtkomst till uppgifter i
vägtrafikregistret.

21 §

I syfte att förebygga brottslig verksamhet, utreda brott eller för att

upprätthålla allmän säkerhet får det svenska kontaktstället i enskilda fall
genom direktåtkomst söka uppgifter i en annan stats fordonsregister. Upp-
gifter får behandlas endast i den utsträckning den andra staten tillåter det och
om behandlingen i motsvarande fall hade varit tillåten i det svenska väg-
trafikregistret. Vid sökning får endast ett fordons fullständiga chassinummer
eller fullständiga registreringsnummer användas som sökbegrepp.

Rättelse och skadestånd

22 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och
skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller
enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Ytterligare föreskrifter

23 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

ytterligare föreskrifter om samarbete enligt Prümrådsbeslutet när det gäller
behandling av personuppgifter samt bistånd vid större evenemang, kata-
strofer och allvarliga olyckor.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Annika Waller
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.