SFS 2011:905 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete / SFS 2011:905 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
110905.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 a, 18 och 19 §§ lagen (2000:343)

om internationellt polisiärt samarbete ska ha följande lydelse.

1 a §

2

Polisdatalagen (2010:361) gäller för polisens behandling av person-

uppgifter vid internationellt polisiärt samarbete, om inte annat följer av
denna lag eller föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till
denna.

Lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekäm-

pande verksamhet gäller för Tullverkets behandling av personuppgifter vid
internationellt polisiärt samarbete, om inte annat följer av denna lag eller
föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till denna.

18 §

3

Vid samarbete enligt Prümrådsbeslutet får ett utländskt kontaktställe

medges direktåtkomst till referensuppgifter i svenska fingeravtrycksregister
som förs med stöd av polisdatalagen (2010:361).

19 §

4

I syfte att förebygga brottslig verksamhet eller utreda brott får det

svenska kontaktstället i enskilda fall genom direktåtkomst söka uppgifter i en
annan stats fingeravtrycksregister. Uppgifter får behandlas endast i den ut-
sträckning den andra staten tillåter det och om behandlingen i motsvarande
fall hade varit tillåten i svenska fingeravtrycksregister som förs med stöd av
polisdatalagen (2010:361).

Det svenska kontaktstället ansvarar för att kontrollera om det mottagna

fingeravtrycket stämmer överens med det fingeravtryck sökningen avsåg.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Annika Waller
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:129, bet. 2010/11:JuU15, rskr. 2010/11:302.

2 Senaste lydelse 2011:904.

3 Senaste lydelse 2011:904

4 Senaste lydelse 2011:904.

SFS 2011:905

Utkom från trycket
den 5 juli 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.