SFS 2011:1207 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete / SFS 2011:1207 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
111207.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2000:343) om interna-

tionellt polisiärt samarbete ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag tillämpas på polisiärt samarbete mellan Sverige och andra

medlemsstater i Europeiska unionen samt Island, Norge, Schweiz och Liech-
tenstein, i den utsträckning Sverige i en internationell överenskommelse har
gjort sådana åtaganden som avses i denna lag.

Föreskrifterna i 3 och 3 a §§ gäller även i förhållande till andra stater än

dem som anges i första stycket.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Waller
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:159, bet. 2011/12:JuU3, rskr. 2011/12:43.

2 Senaste lydelse 2011:904.

SFS 2011:1207

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.