SFS 2018:1178 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

SFS2018-1178.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

med kompletterande bestämmelser til EU:s förordning

om gasanordningar
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde
1 §
I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) 2016/426 av den 9 mars 2016 om anordningar

för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv

2009/142/EG, i den ursprungliga lydelsen (EU:s förordning om gas-

anordningar). Förordningen innehåller krav som ska vara uppfyllda för att

gasanordningar och tillbehör ska få tillhandahållas på marknaden.

Marknadskontrollmyndigheter
2 §
Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer ska utöva mark-

nadskontroll enligt EU:s förordning om gasanordningar och denna lag.

Bestämmelser om marknadskontroll finns även i artiklarna 15.3 och 16–29

i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli

2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med salu-

föring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, i den

ursprungliga lydelsen (EU:s förordning om ackreditering och marknads-

kontroll).

Hjälp från Polismyndigheten
3 §
På begäran av marknadskontrollmyndigheten ska Polismyndigheten

lämna den hjälp som behövs när myndigheten vidtar åtgärder enligt artikel

19.1 i EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll, om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan vidtas utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen

(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Förelägganden och förbud
4 §
Marknadskontrollmyndigheten får meddela de förelägganden och

förbud som behövs för att EU:s förordning om gasanordningar ska följas.

1

Prop. 2017/18:178, bet. 2017/18:FöU16, rskr. 2017/18:377.

SFS 2018:1178

Publicerad

den 27 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1178

5 § Ett föreläggande eller förbud enligt 4 § eller ett beslut om åtgärd enligt

EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll ska förenas med

vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt.

Omedelbar verkställighet
6 §
Marknadskontrollmyndigheten får bestämma att ett beslut enligt 4 §

eller enligt EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll ska

gälla omedelbart.

Ekonomisk ersättning
7 §
En tillverkare, tillverkares representant, importör eller distributör

(ekonomisk aktör) ska ersätta marknadskontrollmyndigheten för provtag-

ning och undersökning av ett prov, om det vid en kontroll visar sig att

anordningen eller tillbehöret inte uppfyller kraven i EU:s förordning om

gasanordningar.

Marknadskontrollmyndigheten ska ersätta den ekonomiska aktören för

varuprover och liknande, om det finns särskilda skäl för det.

Tystnadsplikt
8 §
Den som har befattat sig med ett ärende som gäller marknadskontroll

enligt EU:s förordning om gasanordningar och denna lag får inte obehörigen

röja eller utnyttja det som han eller hon då har fått veta om någons affärs-

eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400).

Sanktionsavgift
9 §
En ekonomisk aktör ska åläggas att betala en sanktionsavgift, om

aktören eller någon som handlar för dennes räkning uppsåtligen eller av

oaktsamhet har brutit mot de skyldigheter som gäller för ekonomiska aktörer

enligt EU:s förordning om gasanordningar.

En sanktionsavgift får inte åläggas någon för en överträdelse av ett förbud

eller en underlåtelse att följa ett föreläggande som har förenats med vite.

I övrigt ska i fråga om sanktionsavgift 37 § andra stycket och 39–43 §§

produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämpas.

Överklagande
10 §
En marknadskontrollmyndighets beslut enligt 4 eller 7 § får över-

klagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

MORGAN JOHANSSON

(Justitiedepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.