SFS 2021:684 Lag om ändring i lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

SFS2021-684.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1178) med kompletterande

bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2018:1178) med kom-
pletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

dels att 2, 3, 5, 6 och 10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 § Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer ska utöva marknads-
kontroll enligt EU:s förordning om gasanordningar och denna lag.

Bestämmelser om marknadskontroll finns även i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och
överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG
och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

2 a § En marknadskontrollmyndighet har befogenhet att besluta om följande
åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020, i den ursprungliga lydelsen:

1. att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt artikel 14.4 a

och 14.4 b,

2. att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt artikel 14.4 e,

och

3. att införskaffa, inspektera och demontera varuprover enligt artikel 14.4 j.
En marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold

identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020, i den ursprungliga
lydelsen, endast om det är nödvändigt för att uppnå syftet med kontrollen.
Efter införskaffandet ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören
om det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i betydelse.

3 § På begäran av marknadskontrollmyndigheten ska Polismyndigheten
lämna den hjälp som behövs när myndigheten vidtar åtgärder enligt 2 a §, om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan vidtas utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

5 § Ett beslut enligt 2 a eller 4 § ska förenas med vite, om det inte av sär-
skilda skäl är obehövligt.

1 Prop. 2020/21:189, bet. 2020/21:NU29, rskr. 2020/21:383.

SFS

2021:684

Publicerad
den

24 juni 2021

background image

SFS

2021:684

2

6 § Marknadskontrollmyndigheten får, när den fattar beslut enligt 2 a eller
4 §, bestämma att beslutet ska gälla omedelbart.

10 § En marknadskontrollmyndighets beslut enligt 2 a, 4 eller 7 § får över-
klagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.