SFS 2018:125 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning / SFS 2018:125 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning
180125.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med kompletterande bestämmelser till EU:s
förordning om personlig skyddsutrustning;

utfärdad den 8 mars 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upp-
hävande av rådets direktiv 89/686/EEG, i den ursprungliga lydelsen, (EU:s
förordning om personlig skyddsutrustning). Förordningen innehåller krav
som ska vara uppfyllda för att personlig skyddsutrustning ska få tillhandahål-
las på marknaden.

Marknadskontrollmyndigheter

2 §

Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer ska utöva mark-

nadskontroll enligt EU:s förordning om personlig skyddsutrustning och denna
lag.

Bestämmelser om marknadskontroll finns även i artiklarna 15.3 och 16�29

i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli
2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med salu-
föring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, i den ur-
sprungliga lydelsen, (EU:s förordning om ackreditering och marknadskon-
troll).

Hjälp av Polismyndigheten

3 §

På begäran av marknadskontrollmyndigheten ska Polismyndigheten

lämna den hjälp som behövs när myndigheten vidtar åtgärder enligt artikel 19
i EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll, om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

1 Prop. 2017/18:51, bet. 2017/18:CU11, rskr. 2017/18:166.

SFS 2018:125

Utkom från trycket
den 20 mars 2018

background image

2

SFS 2018:125

Förelägganden och förbud

4 §

Marknadskontrollmyndigheten får meddela de förelägganden och för-

bud som behövs i ett enskilt fall för att EU:s förordning om personlig skydds-
utrustning ska följas.

5 §

Ett föreläggande eller förbud enligt 4 § eller ett beslut enligt EU:s för-

ordning om ackreditering och marknadskontroll ska förenas med vite, om det
inte av särskilda skäl är obehövligt.

6 §

Marknadskontrollmyndigheten får bestämma att beslut enligt 4 § eller

enligt EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll ska gälla
omedelbart.

Ekonomisk ersättning

7 §

En tillverkare, tillverkares representant, importör eller distributör (eko-

nomisk aktör) ska ersätta marknadskontrollmyndigheten för provtagning och
undersökning av prov, om det vid kontroll visar sig att den personliga skydds-
utrustningen inte uppfyller kraven i EU:s förordning om personlig skyddsut-
rustning.

Marknadskontrollmyndigheten ska ersätta den ekonomiska aktören för

varuprover och liknande, om det finns särskilda skäl för det.

Tystnadsplikt

8 §

Den som har befattat sig med ett ärende som gäller marknadskontroll

enligt EU:s förordning om personlig skyddsutrustning och denna lag får inte
obehörigen röja eller utnyttja det som han eller hon då har fått veta om någons
affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) i stället för första stycket.

Sanktionsavgift

9 §

En ekonomisk aktör ska åläggas att betala en sanktionsavgift, om den

ekonomiska aktören eller någon som handlar på den ekonomiska aktörens
vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot kraven i EU:s förord-
ning om personlig skyddsutrustning.

Sanktionsavgift får inte åläggas någon för en överträdelse av ett förbud

eller för en underlåtelse att följa ett föreläggande som har förenats med vite.

I övrigt ska i fråga om sanktionsavgift 37 § andra stycket och 39�43 §§

produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämpas.

�verklagande

10 §

En marknadskontrollmyndighets beslut enligt 4 och 7 §§ får överkla-

gas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 21 april 2018.

background image

3

SFS 2018:125

2. Genom lagen upphävs lagen (1992:1326) om personlig skyddsutrustning

för privat bruk.

3. Förelägganden och förbud som har meddelats före ikraftträdandet med

stöd av den upphävda lagen ska fortfarande gälla.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

PER BOLUND
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.