SFS 2017:1185 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

171185.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med kompletterande bestämmelser till EU:s
förordning om referensvärden;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för
finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfon-
ders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och
förordning (EU) nr 596/2014, i denna lag kallad EU-förordningen.

Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i EU-förord-

ningen.

Behörig myndighet

2 §

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt EU-förordningen.

Avgifter

3 §

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar,

anmälningar och underrättelser enligt EU-förordningen.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifterna.

Överklagande

4 §

Finansinspektionens beslut enligt denna lag och enligt EU-förordningen

får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

5 §

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut enligt artikel 32.8, 33.6

eller 35.1 i EU-förordningen ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

1 Prop. 2017/18:4, bet. 2017/18:FiU15, rskr. 2017/18:77.

SFS 2017:1185

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1185

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTRÖM

PER BOLUND
(Finansdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.