SFS 2018:2024 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2018:2024) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden / SFS 2018:2024 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden
SFS2018-2024.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning

om referensvärden

Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
1 §
Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referens-
värden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta
investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och
2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014, i denna lag kallad EU-förord-
ningen.

Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i EU-förord-

ningen.

2 § Finansinspektionen är behörig myndighet enligt EU-förordningen.

3 § Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar, an-
mälningar och underrättelser enligt EU-förordningen.

Administratörer och sådana enheter under tillsyn som av Finansinspek-

tionen har fått ett godkännande av ett referensvärde för användning i unio-
nen enligt artikel 33.1 i EU-förordningen, ska med årliga avgifter bekosta
Finansinspektionens verksamhet enligt denna lag.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifterna.

2 kap. Rapportering av överträdelser
1 §
Inom ramen för sådana rutiner som en administratör ska ha enligt arti-
kel 14.3 i EU-förordningen får personuppgifter som avses i artikel 10 i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personupp-
gifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) behandlas, om uppgifter-
na avser brott enligt lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på
värdepappersmarknaden.

2 § Den som är eller har varit anställd hos en administratör får inte obehö-
rigen röja uppgifter i en anmälan eller utsaga som har gjorts enligt sådana
rutiner som en administratör ska ha enligt artikel 14.3 i EU-förordningen,
om uppgiften kan avslöja anmälarens eller den utpekade personens identitet.

1 Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53.

SFS

2018:2024

Publicerad
den

13 december 2018

background image

2

SFS

Den som är eller har varit anställd hos en administratör och har gjort en

anmälan som avses i första stycket får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt
någon tystnadsplikt, om anmälaren hade anledning att anta att en överträdel-
se hade skett.

3 § Den som har lämnat en rapport till Finansinspektionen enligt artikel
14.1 eller 14.2 i EU-förordningen får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt
någon tystnadsplikt.

3 kap. Utredningsbefogenheter och tvångsmedel
Föreläggande om att lämna uppgifter
1 §
För tillsynen över att bestämmelserna i EU-förordningen följs får Finans-
inspektionen besluta att förelägga

1. en fysisk eller juridisk person att tillhandahålla uppgifter, handlingar

eller annat, och

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att inställa sig till

förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle

strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

2 § För tillsynen över att bestämmelserna i EU-förordningen följs får Finans-
inspektionen besluta att förelägga marknadsaktörer på marknadsplatser där
de underliggande tillgångarna till råvaruderivat handlas (spotmarknaden) att
lämna transaktionsrapporter eller annan information. Marknadsaktörer på
spotmarknaden är skyldiga att på begäran av Finansinspektionen ge inspek-
tionen åtkomst till handlarnas system.

Föreläggande om att tillfälligt upphöra med ett visst förfarande
3 §
Om det är sannolikt att en fysisk eller juridisk person har överträtt EU-
förordningen, får Finansinspektionen besluta att förelägga den personen att
upphöra med ett visst förfarande eller en viss verksamhet.

Beslutet om föreläggande gäller till dess att Finansinspektionen har prövat

om förfarandet strider mot EU-förordningen. Beslutet får dock gälla i högst
sex månader.

Korrigering av felaktig eller vilseledande information
4 §
Om det förekommit felaktiga eller vilseledande uppgifter i samband
med tillhandahållandet av ett referensvärde, får Finansinspektionen offent-
liggöra korrekta uppgifter. Finansinspektionen får även besluta att förelägga
administratören eller den som har offentliggjort eller spridit referensvärdet
att korrigera referensvärdet eller informationen.

Platsundersökning
5 §
Om det är nödvändigt för tillsynen över att en fysisk eller juridisk
person följer bestämmelserna i EU-förordningen, får Finansinspektionen
genomföra en undersökning i personens verksamhetslokaler.

Vite
6 §
Ett beslut om föreläggande enligt någon av 1�4 §§ får förenas med
vite.

2018:2024

background image

3

SFS

Betalningssäkring
7 §
För att säkerställa betalning av en sanktionsavgift eller återföring
enligt 4 kap. när en fysisk eller juridisk person har åsidosatt sin skyldighet
på ett sätt som anges i 1 § i det kapitlet, får egendom som tillhör den som är
betalningsskyldig tas i anspråk (betalningssäkring).

Betalningssäkring får beslutas bara om
1. det finns en påtaglig risk för att den fysiska eller juridiska personen

genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undan-
drar sig att betala avgiften eller det belopp som ska återföras, och

2. betalningsskyldigheten avser ett betydande belopp.
Om sanktionsavgift eller återföring inte har beslutats, får betalningssäk-

ring beslutas bara om det är sannolikt att så kommer att ske. En betalnings-
säkring får inte avse ett högre belopp än det belopp sanktionsavgiften eller
återföringen sannolikt kommer att fastställas till.

Ett beslut om betalningssäkring får fattas bara om skälen för beslutet upp-

väger det intrång eller men i övrigt som beslutet innebär för den som beslutet
gäller eller för något annat motstående intresse.

8 § Beslut om betalningssäkring enligt 7 § fattas av den förvaltningsrätt
som är behörig att pröva ett överklagande av Finansinspektionens beslut. Ett
sådant beslut fattas efter ansökan av Finansinspektionen.

I fråga om en sådan ansökan ska 46 kap. 9�13 §§, 14 § första stycket 1

och andra stycket första meningen samt 20�22 §§ skatteförfarandelagen
(2011:1244) tillämpas. Vid tillämpningen ska det som anges där om Skatte-
verket gälla för Finansinspektionen.

9 § Vid prövning av verkställighet av ett beslut om betalningssäkring ska
69 kap. 13�18 §§ och 71 kap. 1 § första stycket skatteförfarandelagen
(2011:1244) tillämpas. Vid tillämpningen ska det som anges där om Skatte-
verket gälla för Finansinspektionen.

4 kap. Ingripanden
�verträdelser
1 §
Finansinspektionen ska ingripa mot

1. en administratör som har auktoriserats eller registrerats enligt artikel 34

i EU-förordningen och som har åsidosatt sina skyldigheter enligt någon av
artiklarna 4�15, 21.1, 23.2, 23.11, 24.3, 25.2, 25.7, 26.2, 26.3, 27 och 28.1 i
förordningen,

2. en rapportör under tillsyn som har åsidosatt sina skyldigheter enligt

någon av artiklarna 16, 23.3 och 23.10 i EU-förordningen,

3. en enhet under tillsyn som har använt ett referensvärde
a) utan att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 28.2 i EU-förordning-

en, eller

b) i strid med artikel 29.1,
4. den som har åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 29.2 i EU-förord-

ningen,

5. en administratör eller en enhet under tillsyn som inte följt ett föreläg-

gande enligt artikel 21.3, 23.5 eller 23.6 i EU-förordningen,

6. en sådan administratör som avses i 1 eller en enhet under tillsyn som

inte har följt ett föreläggande enligt 3 kap. 1 eller 2 § eller som inte har gett
tillträde till verksamhetslokaler enligt 3 kap. 5 §, och

7. den som driver verksamhet som administratör utan att ha fått auktori-

sation eller registrerats enligt artikel 34 i EU-förordningen.

2018:2024

background image

4

SFS

Olika former av ingripande
2 §
Ett ingripande enligt 1 § sker genom beslut om

1. föreläggande att inom viss tid vidta en viss åtgärd eller upphöra med

ett visst agerande,

2. återkallelse av auktorisation eller registrering enligt artikel 35 i EU-

förordningen,

3. anmärkning,
4. förbud enligt 3 §,
5. återföring enligt 4 §, eller
6. sanktionsavgift enligt 5 eller 6 §.
Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.
Ett ingripande får inte ske om överträdelsen omfattas av ett föreläggande

som har förenats med vite och en ansökan om utdömande av vitet har gjorts.

Förbud
3 §
Den som har överträtt EU-förordningen i fall som anges i 1 § får för
en viss tid, lägst tre och högst tio år, förbjudas att vara

1. administratör, eller
2. styrelseledamot eller verkställande direktör, eller ersättare för någon av

dem, i en administratör eller rapportör under tillsyn.

�&terföring
4 §
Den som har överträtt EU-förordningen i fall som anges i 1 § och däri-
genom gjort en vinst, ska betala ett belopp som motsvarar vinsten, om be-
loppet kan fastställas (återföring).

En sådan betalningsskyldighet ska inte åläggas om det är uppenbart oskä-

ligt.

Beloppet tillfaller staten.

Sanktionsavgift
5 §
Sanktionsavgiften för en överträdelse av artikel 11.1 d eller 11.4 i EU-
förordningen ska fastställas till högst det högsta av

1. för en juridisk person:
a) ett belopp som per den 30 juni 2016 i svenska kronor motsvarade

250 000 euro,

b) två procent av den juridiska personens omsättning närmast föregående

räkenskapsår eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på kon-
cernnivå, eller

c) tre gånger den vinst som den juridiska personen gjort till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa,

2. för en fysisk person:
a) ett belopp som per den 30 juni 2016 i svenska kronor motsvarade

100 000 euro, eller

b) tre gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Om den juridiska personen är en förening, avses med omsättning i första

stycket 1 b 10 procent av medlemmarnas sammanlagda omsättning. Detta
gäller även om föreningen ingår i en koncern.

Avgiften tillfaller staten.2018:2024

background image

5

SFS

6 § I andra fall än de som avses i 5 § ska sanktionsavgiften för en överträ-
delse som anges i 1 § fastställas till högst det högsta av

1. för en juridisk person:
a) ett belopp som per den 30 juni 2016 i svenska kronor motsvarade

1 miljon euro,

b) 10 procent av den juridiska personens omsättning närmast föregående

räkenskapsår eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på kon-
cernnivå, eller

c) tre gånger den vinst som den juridiska personen gjort till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa,

2. för en fysisk person:
a) ett belopp som per den 30 juni 2016 i svenska kronor motsvarade

500 000 euro, eller

b) tre gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Om den juridiska personen är en förening, avses med omsättning i första

stycket 1 b 10 procent av medlemmarnas sammanlagda omsättning. Detta
gäller även om föreningen ingår i en koncern.

Avgiften tillfaller staten.

7 § Om en överträdelse har skett under den juridiska personens första
verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är
bristfälliga, får omsättningen uppskattas när den högsta sanktionsavgiften
ska beräknas enligt 5 eller 6 §.

Val av ingripande
8 §
Vid valet av ingripande ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur all-
varlig överträdelsen är och hur länge den har pågått. Särskild hänsyn ska tas
till överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det finansiella syste-
met eller den reala ekonomin, skador som uppstått och graden av ansvar.

9 § Utöver det som anges i 8 § ska det i försvårande riktning beaktas om
den som har begått överträdelsen tidigare har begått en överträdelse. Vid
denna bedömning ska särskild vikt fästas vid om överträdelserna är likartade
och den tid som har gått mellan de olika överträdelserna.

I förmildrande riktning ska det beaktas om den som har begått överträdel-

sen

1. i väsentlig utsträckning genom ett aktivt samarbete har underlättat

Finansinspektionens utredning, och

2. har vidtagit åtgärder efter överträdelsen för att undvika att den upp-

repas.

10 § När sanktionsavgiftens storlek ska bestämmas, ska särskild hänsyn
tas till sådana omständigheter som anges i 8 och 9 §§ samt till den berörda
personens finansiella ställning och, om det går att bestämma, den vinst som
personen gjort till följd av regelöverträdelsen.

11 § Finansinspektionen får avstå från ingripande, om

1. överträdelsen är ringa eller ursäktlig,
2. personen i fråga gör rättelse,
3. något annat organ har vidtagit åtgärder mot personen och dessa åtgärder

bedöms tillräckliga, eller

4. det annars finns särskilda skäl.

2018:2024

background image

6

SFS

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift och återföring
12 §
En sanktionsavgift ska betalas till Finansinspektionen inom 30 dagar
efter det att ett beslut om den har fått laga kraft eller den längre tid som anges
i beslutet.

13 § Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt
utsökningsbalken, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i
12 §.

14 § Om sanktionsavgiften inte har betalats inom den tid som anges i 12 §,
ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestäm-
melser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m.

15 § En sanktionsavgift faller bort i den utsträckning verkställighet inte
har skett inom fem år från det att beslutet fick laga kraft.

16 § Det som anges om sanktionsavgift i 12�15 §§ gäller även för åter-
föring enligt 4 §.

5 kap. �verklagande m.m.
1 §
Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

2 § Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande, för-
bud eller återkallelse enligt EU-förordningen eller enligt denna lag ska gälla
omedelbart.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Genom lagen upphävs lagen (2017:1185) med kompletterande bestäm-

melser till EU:s förordning om referensvärden.

3. Ingripande enligt denna lag får inte ske för överträdelser som har ägt

rum före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

PER BOLUND

(Finansdepartementet)

2018:2024

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.