SFS 2020:1159 Lag om ändring i lagen (2018:2024) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

SFS2020-1159.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:2024) med kompletterande

bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2018:2024) med
kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

dels att 4 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 5 a och 10 §§, och

närmast före 3 kap. 5 a och 10 §§ nya rubriker av följande lydelse.

3 kap.
Handräckning
5 a §
Finansinspektionen får begära handräckning av Kronofogdemyndig-
heten för att en kontroll på plats enligt artikel 48d i EU-förordningen ska
kunna genomföras.

Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verk-

ställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet, avhysning
eller avlägsnande. Om Finansinspektionen begär det, ska Kronofogdemyn-
digheten inte i förväg underrätta den som kontrollen ska genomföras hos.

Verkställighet av beslut om sanktionsavgifter och viten enligt

EU-förordningen
10 §
Beslut om sanktionsavgifter eller viten enligt EU-förordningen får
verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser på samma sätt som en
svensk dom som har fått laga kraft.

4 kap.
1 §
Finansinspektionen ska ingripa mot

1. en administratör som har auktoriserats eller registrerats enligt artikel 34

i EU-förordningen och som har åsidosatt sina skyldigheter enligt

a) någon av artiklarna 4–15, 19a, 19b, 21.1, 23.2, 23.11, 24.3, 25.2, 25.7,

26.2, 26.3, 27 och 28.1 i förordningen, eller

b) en delegerad akt som Europeiska kommissionen har antagit enligt

artikel 19c i förordningen,

2. en rapportör under tillsyn som har åsidosatt sina skyldigheter enligt

någon av artiklarna 16, 23.3 och 23.10 i EU-förordningen,

3. en enhet under tillsyn som har använt ett referensvärde
a) utan att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 28.2 i EU-förord-

ningen, eller

1 Prop. 2020/21:24, bet. 2020/21:FiU14, rskr. 2020/21:75.

SFS

2020:1159

Publicerad
den

8 december 2020

background image

2

SFS

2020:1159

b) i strid med artikel 29.1,
4. den som har åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 29.2 i EU-förord-

ningen,

5. en administratör eller en enhet under tillsyn som inte följt ett före-

läggande enligt artikel 21.3, 23.5 eller 23.6 i EU-förordningen,

6. en sådan administratör som avses i 1 eller en enhet under tillsyn som

inte har följt ett föreläggande enligt 3 kap. 1 eller 2 § eller som inte har gett
tillträde till verksamhetslokaler enligt 3 kap. 5 §, och

7. den som driver verksamhet som administratör utan att ha fått auktorisa-

tion eller registrerats enligt artikel 34 i EU-förordningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021 i fråga om 4 kap. 1 § och i

övrigt den 1 januari 2022.

2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraft-

trädandena.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.