SFS 2021:971 Lag om ändring i lagen (2018:2024) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2018:2024) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden / SFS 2021:971 Lag om ändring i lagen (2018:2024) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden
SFS2021-971.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:2024) med kompletterande

bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

Utfärdad den 28 oktober 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 § och 4 kap. 1 § lagen
(2018:2024) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om
referensvärden ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
Finansinspektionen är behörig myndighet enligt EU-förordningen.
Inspektionen ska också fullgöra de uppgifter som ska skötas av relevant
myndighet enligt EU-förordningen.

4 kap.
1 §
2 Finansinspektionen ska ingripa mot

1. en administratör som har auktoriserats eller registrerats enligt artikel 34

i EU-förordningen och som har åsidosatt sina skyldigheter enligt

a) någon av artiklarna 4�15, 19a, 19b, 21.1, 23.2, 23.11, 24.3, 25.2, 25.7,

26.2, 26.3, 27 och 28.1 i förordningen, eller

b) en delegerad akt som Europeiska kommissionen har antagit enligt

artikel 19c i förordningen,

2. en rapportör under tillsyn som har åsidosatt sina skyldigheter enligt

någon av artiklarna 16, 23.3 och 23.10 i EU-förordningen,

3. en enhet under tillsyn som har använt ett referensvärde
a) utan att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 28.2 i EU-förord-

ningen, eller

b) i strid med artikel 29.1 eller 29.1a,
4. den som har åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 29.2 i EU-förord-

ningen,

5. en administratör eller en enhet under tillsyn som inte följt ett före-

läggande enligt artikel 21.3, 23.5 eller 23.6 i EU-förordningen,

6. en sådan administratör som avses i 1 eller en enhet under tillsyn som

inte har följt ett föreläggande enligt 3 kap. 1 eller 2 § eller som inte har gett
tillträde till verksamhetslokaler enligt 3 kap. 5 §, och

7. den som driver verksamhet som administratör utan att ha fått auktorisa-

tion eller registrerats enligt artikel 34 i EU-förordningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2021.

1 Prop. 2021/22:8, bet. 2021/22:FiU13, rskr. 2021/22:17.
2 Senaste lydelse 2020:1159.

SFS

2021:971

Publicerad
den

3 november 2021

background image

2

SFS

2021:971

2. �ldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.