SFS 2018:550 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2018:550) med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning / SFS 2018:550 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning
SFS2018-550.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

med kompletterande bestämmelser till EU:s

energimärkningsförordning

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens innehåll
1 §
Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energi-
märkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU, i den ursprungliga
lydelsen (EU:s energimärkningsförordning).

Ordförklaringar
2 §
I denna lag betyder

EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll: Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav
för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av pro-
dukter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, i den ursprungliga
lydelsen, och

marknadskontrollmyndighet: den myndighet som utövar marknadskon-

troll enligt EU:s energimärkningsförordning, EU:s förordning om ackredi-
tering och marknadskontroll och denna lag.

Marknadskontrollmyndighet
3 §
Den myndighet som regeringen bestämmer ska vara marknadskon-
trollmyndighet.

Bestämmelser om marknadskontroll finns i EU:s energimärkningsförord-

ning och i artiklarna 16�29 i EU:s förordning om ackreditering och mark-
nadskontroll.

Förelägganden och förbud
4 §
Marknadskontrollmyndigheten får besluta de förelägganden och för-
bud som behövs i ett enskilt fall för att EU:s energimärkningsförordning ska
följas.

5 § Ett beslut om föreläggande eller förbud enligt 4 § eller ett beslut enligt
EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll får förenas med
vite.

1 Prop. 2017/18:227, bet. 2017/18:NU15, rskr. 2017/18:279.

SFS

2018:550

Publicerad
den

30 maj 2018

background image

2

SFS

2018:550

Omedelbar verkställbarhet
6 §
Marknadskontrollmyndigheten får bestämma att ett beslut enligt 4 §
eller enligt EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll ska
gälla omedelbart.

Hjälp från Polismyndigheten
7 §
På begäran av marknadskontrollmyndigheten ska Polismyndigheten
ge den hjälp som behövs när marknadskontrollmyndigheten vidtar åtgärder en-
ligt artikel 19 i EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll, om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver användas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Ekonomisk ersättning
8 §
En leverantör ska ersätta marknadskontrollmyndigheten för kostnader
för granskning av handlingar samt för provtagning och undersökning av
prov, om det vid kontrollen visar sig att produkten inte uppfyller kraven en-
ligt EU:s energimärkningsförordning.

9 § Marknadskontrollmyndigheten ska ersätta en leverantör för varupro-
ver och liknande, om det finns särskilda skäl för det.

Tystnadsplikt
10 §
Den som har befattat sig med ett ärende som gäller marknadskontroll
enligt EU:s energimärkningsförordning och denna lag får inte obehörigen
röja eller utnyttja vad han eller hon då har fått veta om någons affärs- eller
driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400).

�verklagande
11 §
Marknadskontrollmyndighetens beslut enligt denna lag får överkla-
gas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. Genom lagen upphävs lagen (2011:721) om märkning av energirelate-

rade produkter.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för förelägganden och förbud som

har beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

SVEN-ERIK BUCHT
(Miljö- och energidepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.