SFS 2021:683 Lag om ändring i lagen (2018:551) med kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2018:551) med kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning / SFS 2021:683 Lag om ändring i lagen (2018:551) med kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning
SFS2021-683.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:551) med kompletterande

bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2018:551) med kom-
pletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning

dels att 2, 3 och 5�7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

2 § I denna lag betyder

EU:s marknadskontrollförordning: Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och
överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och
förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, i den ursprungliga
lydelsen, och

marknadskontrollmyndighet: den myndighet som utövar marknadskontroll

enligt EU:s däckmärkningsförordning, EU:s marknadskontrollförordning och
denna lag.

3 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska vara marknadskontroll-
myndighet.

Bestämmelser om marknadskontroll finns i EU:s marknadskontrollförordning.

3 a § En marknadskontrollmyndighet har befogenhet att besluta om följande
åtgärder enligt EU:s marknadskontrollförordning:

1. att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt artikel 14.4 a

och 14.4 b,

2. att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt artikel 14.4 e,

och

3. att införskaffa, inspektera och demontera varuprover enligt artikel 14.4 j.
En marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold

identitet enligt artikel 14.4 j i EU:s marknadskontrollförordning endast om
det är nödvändigt för att uppnå syftet med kontrollen. Efter införskaffandet
ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören om det, så snart det går
utan att åtgärden förlorar i betydelse.

5 § Ett beslut enligt 3 a eller 4 § får förenas med vite.

6 § Marknadskontrollmyndigheten får, när den fattar beslut enligt 3 a eller
4 §, bestämma att beslutet ska gälla omedelbart.

1 Prop. 2020/21:189, bet. 2020/21:NU29, rskr. 2020/21:383.

SFS

2021:683

Publicerad
den

24 juni 2021

background image

SFS

2021:683

2

7 § På begäran av marknadskontrollmyndigheten ska Polismyndigheten
ge den hjälp som behövs när marknadskontrollmyndigheten vidtar åtgärder
enligt 3 a §, om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver användas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.