SFS 2019:152 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2019:152) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning / SFS 2019:152 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning
SFS2019-152.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

med kompletterande bestämmelser till EU:s

hamntjänstförordning

Utfärdad den 14 mars 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser
1 §
Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om
inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemen-
samma regler för finansiell insyn i hamnar (EU:s hamntjänstförordning).

2 § Termerna hamnledning, hamntjänsteleverantör och hamninfrastruk-
turavgift har samma betydelse som i EU:s hamntjänstförordning.

Skadestånd
3 §
En hamnledning som inte har följt artikel 3.3, 4.2, 4.4 a, 4.5, 4.6, 5,
6.1�6.4, 6.6, 8.1 eller 8.3 i EU:s hamntjänstförordning ska ersätta den skada
som därigenom har uppkommit för en hamntjänsteleverantör.

Hamninfrastrukturavgift
4 §
Hamnledningen ska se till att en hamninfrastrukturavgift tas ut.

Klagomål m.m.
5 §
Regeringen bestämmer vilken myndighet som prövar frågor enligt
artiklarna 16 och 18 i EU:s hamntjänstförordning (prövningsmyndigheten).

6 § En hamnledning eller en hamntjänsteleverantör ska på begäran av pröv-
ningsmyndigheten lämna den information och de handlingar som behövs för
prövningen. Om brådska, materialets omfång eller något annat förhållande
föranleder det, får informationen eller handlingarna inhämtas genom besök
hos hamnledningen eller hamntjänsteleverantören.

7 § Prövningsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs

1. för prövningen, och
2. för att de som omfattas av prövningen ska fullgöra sina skyldigheter

enligt EU:s hamntjänstförordning eller enligt 4 §.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

1 Prop. 2018/19:39, bet. 2018/19:TU8, rskr. 2018/19:150.

SFS

2019:152

Publicerad
den

20 mars 2019

background image

2

SFS

2019:152

�verklagande till domstol
8 §
Prövningsmyndighetens beslut enligt 7 § får överklagas till allmän för-
valtningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas. När ett
beslut överklagas, är prövningsmyndigheten motpart i domstolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 24 mars 2019.
2. För hamntjänstekontrakt som har ingåtts före den 15 februari 2017

och som inte är tidsbegränsade gäller lagen från och med den 1 juli 2025.

3. Lagen gäller inte för tidsbegränsade kontrakt som har ingåtts före den

15 februari 2017.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

TOMAS ENEROTH
(Näringsdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.