SFS 2019:181 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

SFS2019-181.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning

om gränsöverskridande paketleveranstjänster

Utfärdad den 4 april 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser
1 §
I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskri-
dande paketleveranstjänster (EU-förordningen).

Termer och uttryck i lagen har samma betydelse som i EU-förordningen.

Nationell tillsynsmyndighet
2 §
Den myndighet som regeringen bestämmer ska vara nationell tillsyns-
myndighet när det gäller andra frågor än som avses i 9 §.

Informationskrav för tillhandahållare av paketleveranstjänster
3 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om annan skyldighet att lämna information än som anges i artikel
4.1 och 4.3 i EU-förordningen.

Anmälan
4 §
En tillhandahållare av paketleveranstjänster som är etablerad i Sverige
ska anmäla sin verksamhet till tillsynsmyndigheten.

Tillsyn och sanktioner
5 §
Tillsynsmyndigheten ska utöva tillsyn över

1. att tillhandahållare av paketleveranstjänster fullgör sina skyldigheter

enligt artiklarna 4 och 5 i EU-förordningen och rättsakter som har meddelats
med stöd av de artiklarna, och

2. att denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs.

6 § Tillhandahållare av paketleveranstjänster ska lämna de upplysningar och
handlingar som tillsynsmyndigheten begär för tillsynen.

7 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att
en tillhandahållare av paketleveranstjänster ska följa

1. artiklarna 4 och 5 i EU-förordningen och rättsakter som har meddelats

med stöd av de artiklarna, och

1 Prop. 2018/19:36, bet. 2018/19:TU9, rskr. 2018/19:157.

SFS

2019:181

Publicerad
den

10 april 2019

background image

2

SFS

2019:181

2. denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.
Tillsynsmyndigheten får bestämma att ett beslut om föreläggande ska gälla

omedelbart, om det krävs för att de rapporteringstider som anges i EU-förord-
ningen ska kunna hållas.

8 § Tillsynsmyndighetens beslut om åtgärder för tillsynen får verkställas
av Kronofogdemyndigheten. Då gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om
verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet, avhysning
eller avlägsnande.

9 § Om en näringsidkare inte tillhandahåller information till konsumenter i
enlighet med artikel 7 i EU-förordningen, ska marknadsföringslagen (2008:486)
tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörnings-
avgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket
marknadsföringslagen.

Avgifter
10 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om att den som omfattas av skyldigheterna enligt artiklarna 4
och 5 i EU-förordningen ska betala avgift för tillsynsmyndighetens verksam-
het enligt denna lag.

Överklagande
11 §
Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2019.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

TOMAS ENEROTH
(Infrastrukturdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.