SFS 2019:277 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

SFS2019-277.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning

om transparens i transaktioner för

värdepappersfinansiering och om återanvändning

Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
1 §
Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner
för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av
förordning (EU) nr 648/2012, i denna lag kallad EU-förordningen.

Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i EU-förord-

ningen.

2 § Av artikel 16.1 i EU-förordningen följer att Finansinspektionen är
behörig myndighet enligt förordningen.

3 § För att bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt denna lag ska
de företag som står under inspektionens tillsyn betala årliga avgifter.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifterna.

2 kap. Utredningsbefogenheter och tvångsmedel
Föreläggande om att lämna uppgifter
1 §
För tillsynen över att bestämmelserna i EU-förordningen följs får
Finansinspektionen förelägga

1. en fysisk eller juridisk person att tillhandahålla uppgifter, handlingar

eller annat, och

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att inställa sig till

förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle

strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Handräckning
2 §
Finansinspektionen får begära handräckning av Kronofogdemyndig-
heten för att en kontroll på plats enligt artikel 9.1 i EU-förordningen ska
kunna genomföras.

Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verk-

ställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet, avhysning

1 Prop. 2018/19:38, bet. 2018/19:FiU37, rskr. 2018/19:200.

SFS

2019:277

Publicerad
den

22 maj 2019

background image

2

SFS

eller avlägsnande. Om Finansinspektionen begär det, ska Kronofogde-
myndigheten inte i förväg underrätta den som kontrollen ska genomföras
hos.

Äkthetskontroll
3 §
Kronofogdemyndigheten är ansvarig myndighet för sådan äkthets-
kontroll som följer av artikel 9.1 i EU-förordningen.

Verkställighet av beslut om avgifter och viten enligt EU-förordningen
4 §
Beslut om avgifter eller viten enligt EU-förordningen får verkställas
enligt utsökningsbalkens bestämmelser på samma sätt som en svensk dom
som har fått laga kraft, om inte något annat följer av EU-förordningen.

3 kap. Ingripanden
Ingripanden mot juridiska personer
1 §
Finansinspektionen ska ingripa mot en juridisk person som åsidosätter
sina skyldigheter enligt EU-förordningen genom att

1. inte inom föreskriven tid rapportera uppgifter om transaktioner för

värdepappersfinansiering som personen har ingått samt om varje ändring
eller avslutande av sådana transaktioner till ett transaktionsregister som
registrerats i enlighet med artikel 5 eller godkänts i enlighet med artikel 19
i förordningen (artikel 4.1),

2. inte hålla uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering

som personen har ingått, ändrat eller avslutat arkiverade i minst fem år efter
det att transaktionen avslutats (artikel 4.4),

3. inte se till att uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering

rapporteras till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om
transaktionsregister saknas (artikel 4.5), eller

4. återanvända finansiella instrument som tillhör någon annan och som

tagits emot inom ramen för ett säkerhetsarrangemang trots att villkoren i
artikel 15 inte är uppfyllda.

2 § Ett ingripande enligt 1 § sker genom beslut om

1. föreläggande att inom en viss tid upphöra med överträdelsen,
2. föreläggande att inom en viss tid begränsa rörelsen i något avseende,

minska riskerna i den eller vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta
med situationen,

3. förbud att verkställa beslut, eller
4. anmärkning.
Om överträdelsen är allvarlig, ska auktorisationen återkallas eller, om det

är tillräckligt, varning meddelas, om den juridiska personen är

1. en central motpart som har auktoriserats av Finansinspektionen enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli
2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, eller

2. en värdepapperscentral som har auktoriserats av Finansinspektionen

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den
23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen
och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och
2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta rörelsen.

2019:277

background image

3

SFS

3 § Om auktorisationen för en central motpart eller en värdepapperscentral
återkallas enligt 2 § andra stycket, får Finansinspektionen besluta om hur
avvecklingen av rörelsen ska ske.

4 § Om beslut om anmärkning eller varning enligt 2 § har meddelats, får
Finansinspektionen besluta att den juridiska personen ska betala en sank-
tionsavgift.

Sanktionsavgiften får beslutas bara om den som avgiften gäller, inom två

år från det att överträdelsen ägde rum, har delgetts en upplysning om att
frågan om sanktionsavgift har tagits upp av Finansinspektionen.

Ingripanden mot vissa fysiska personer
5 §
Om en juridisk person har åsidosatt de skyldigheter som anges i 1 §,
ska Finansinspektionen ingripa mot den som ingår i den juridiska personens
styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem.
Ingripande får ske genom en eller båda av följande sanktioner:

1. att den fysiska personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst

tio år, inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i den juri-
diska personen, eller ersättare för någon av dem, eller

2. sanktionsavgift.
Ett ingripande får bara ske om den juridiska personens överträdelse är

allvarlig och den fysiska personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsam-
het orsakat överträdelsen.

6 § Frågor om ingripande mot fysiska personer tas upp av Finansinspek-
tionen genom sanktionsföreläggande.

Ett sanktionsföreläggande innebär att den fysiska personen föreläggs att

inom en viss tid godkänna en sanktion som är bestämd till tid eller belopp.

När föreläggandet har godkänts, gäller det som ett domstolsavgörande

som fått laga kraft. Ett godkännande som görs efter den tid som angetts i
föreläggandet är utan verkan.

7 § Ett sanktionsföreläggande ska innehålla uppgift om

1. den fysiska person som föreläggandet avser,
2. överträdelsen och de omständigheter som behövs för att känneteckna

den,

3. de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och
4. den sanktion som föreläggs personen.
Föreläggandet ska också innehålla en upplysning om att ansökan om

sanktion kan komma att ges in till domstol, om föreläggandet inte godkänns
inom den tid som Finansinspektionen anger.

8 § Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom angiven tid, får
Finansinspektionen ansöka hos domstol om att sanktion ska beslutas. En
sådan ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva
ett överklagande av Finansinspektionens beslut om ingripande mot den juri-
diska personen för samma överträdelse.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

9 § En sanktion mot en fysisk person får beslutas bara om sanktionsföre-
läggande har delgetts den fysiska personen inom två år från den tidpunkt då
överträdelsen ägde rum.

2019:277

background image

4

SFS

Sanktionsavgifter
10 §
Sanktionsavgiften för en juridisk person ska fastställas till högst det
högsta av

1. ett belopp som per den 12 januari 2016 i svenska kronor motsvarade

fem miljoner euro, vid överträdelser som avses i 1 § 1–3,

2. ett belopp som per den 12 januari 2016 i svenska kronor motsvarade

15 miljoner euro, vid överträdelser som avses i 1 § 4,

3. tio procent av den juridiska personens omsättning närmast föregående

räkenskapsår eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på koncern-
nivå, eller

4. tre gånger den vinst som den juridiska personen gjort till följd av över-

trädelsen, om beloppet går att fastställa.

Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor.
Om överträdelsen har skett under den juridiska personens första verk-

samhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är brist-
fälliga, får omsättningen uppskattas.

Avgiften tillfaller staten.

11 § Sanktionsavgiften för en fysisk person ska fastställas till högst det
högsta av

1. ett belopp som per den 12 januari 2016 i svenska kronor motsvarade

fem miljoner euro, eller

2. tre gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av över-

trädelsen, om beloppet går att fastställa.

Avgiften tillfaller staten.

Val av ingripande
12 §
Vid valet av ingripande ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur all-
varlig överträdelsen är och hur länge den pågått. Särskild hänsyn ska tas till
överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det finansiella systemet,
skador som uppstått och graden av ansvar.

13 § Utöver det som anges i 12 § ska det i försvårande riktning beaktas om
den juridiska personen eller den fysiska personen tidigare har begått en över-
trädelse. Vid denna bedömning ska särskild vikt fästas vid om överträdel-
serna är likartade och den tid som har gått mellan de olika överträdelserna.

I förmildrande riktning ska det beaktas om
1. den juridiska personen eller fysiska personen i väsentlig utsträckning

genom ett aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning,
och

2. den juridiska personen snabbt upphört med överträdelsen eller den

fysiska personen snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den
anmälts till eller påtalats av Finansinspektionen.

14 § När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till
sådana omständigheter som anges i 12 och 13 §§, samt till den berörda per-
sonens finansiella ställning och, om det går att bestämma, den vinst som
personen gjort till följd av överträdelsen.

15 § Finansinspektionen får avstå från ingripande om

1. en överträdelse är ringa eller ursäktlig,
2. den juridiska personen gör rättelse,

2019:277

background image

5

SFS

3. den fysiska personen verkat för att den juridiska personen gör rättelse

eller om någon annan myndighet eller något annat organ har vidtagit
åtgärder mot personen och dessa åtgärder bedöms tillräckliga, eller

4. det annars finns särskilda skäl.

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift
16 §
En sanktionsavgift ska betalas till Finansinspektionen inom 30 dagar
efter det att ett beslut eller en dom om att ta ut avgiften har fått laga kraft
eller sanktionsföreläggandet godkänts eller den längre tid som anges i beslu-
tet eller föreläggandet.

17 § Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt
utsökningsbalken, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i
16 §.

18 § Om sanktionsavgiften inte har betalats inom den tid som anges i 16 §,
ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

statliga fordringar m.m.

19 § En sanktionsavgift som har beslutats faller bort i den utsträckning
verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet eller domen om
att ta ut avgiften fick laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkändes.

4 kap. Överklagande, beslut som ska gälla omedelbart och vite
1 §
Finansinspektionens beslut om sanktionsföreläggande får inte överkla-
gas.

Andra beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag får över-

klagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

2 § Finansinspektionen får bestämma att ett beslut av inspektionen om för-
bud, föreläggande eller återkallelse enligt EU-förordningen eller enligt denna
lag ska gälla omedelbart.

3 § Ett föreläggande eller förbud enligt denna lag får förenas med vite.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.
2. Ingripande enligt 3 kap. 1 § 1 eller 3 får inte ske för överträdelser som

har ägt rum innan artikel 4.1 i EU-förordningen har börjat tillämpas.

3. Ingripande enligt denna lag får inte ske för överträdelser som har ägt

rum före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

PER BOLUND

(Finansdepartementet)

2019:277

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.