SFS 2020:910 Lag om ändring i lagen (2019:277) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

SFS2020-910.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:277) med kompletterande

bestämmelser till EU:s förordning om transparens i

transaktioner för värdepappersfinansiering och om

återanvändning

Utfärdad den 5 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2019:277) med
kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i
transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

dels att 3 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 9 och 13–15 §§ och rubrikerna närmast före

3 kap. 1 och 5 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 5 a §, av följande lydelse.

3 kap.
Ingripanden mot motparter

1 § Finansinspektionen ska ingripa mot en motpart som åsidosätter sina
skyldigheter enligt EU-förordningen genom att

1. inte inom föreskriven tid rapportera uppgifter om transaktioner för

värdepappersfinansiering som denne har ingått samt om varje ändring eller
avslutande av sådana transaktioner till ett transaktionsregister som regist-
rerats i enlighet med artikel 5 eller godkänts i enlighet med artikel 19 i för-
ordningen (artikel 4.1),

2. inte hålla uppgifter om alla transaktioner för värdepappersfinansiering

som denne har ingått, ändrat eller avslutat arkiverade i minst fem år efter det
att transaktionen avslutats (artikel 4.4),

3. inte se till att uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering

rapporteras till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om
transaktionsregister saknas (artikel 4.5), eller

4. återanvända finansiella instrument som tillhör någon annan och som

tagits emot inom ramen för ett säkerhetsarrangemang trots att villkoren i
artikel 15 inte är uppfyllda.

2 § Ett ingripande enligt 1 § sker genom beslut om

1. föreläggande att inom en viss tid upphöra med överträdelsen,
2. föreläggande att inom en viss tid begränsa rörelsen i något avseende,

minska riskerna i den eller vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta
med situationen,

3. förbud att verkställa beslut, eller
4. anmärkning.

1 Prop. 2019/20:174, bet. 2020/21:FiU29, rskr. 2020/21:20.

SFS

2020:910

Publicerad
den

10 november 2020

background image

2

SFS

2020:910

Om överträdelsen är allvarlig, ska auktorisationen återkallas eller, om det

är tillräckligt, varning meddelas, om motparten är

1. en central motpart som har auktoriserats av Finansinspektionen enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli
2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, eller

2. en värdepapperscentral som har auktoriserats av Finansinspektionen

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den
23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen
och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och
2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta rörelsen.

4 § Om beslut om anmärkning eller varning enligt 2 § har meddelats, får
Finansinspektionen besluta att motparten ska betala en sanktionsavgift.

Sanktionsavgiften får beslutas bara om den som avgiften gäller, inom

två år från det att överträdelsen ägde rum, har delgetts en upplysning om att
frågan om sanktionsavgift har tagits upp av Finansinspektionen.

Ingripanden mot vissa företrädare för motparter
5 §
Om en motpart som har åsidosatt de skyldigheter som anges i 1 § är en
juridisk person, ska Finansinspektionen ingripa mot den som ingår i den
juridiska personens styrelse eller är dess verkställande direktör, eller
ersättare för någon av dem. Ingripande får ske genom en eller båda av
följande sanktioner:

1. att den fysiska personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst

tio år, inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i den
juridiska personen, eller ersättare för någon av dem, eller

2. sanktionsavgift.
Ett ingripande får bara ske om den juridiska personens överträdelse är

allvarlig och den fysiska personen i fråga uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet orsakat överträdelsen.

5 a § Om en motpart som har åsidosatt de skyldigheter som anges i 1 § är
ett utländskt företag som hör hemma utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och driver verksamhet från filial i Sverige, ska Finans-
inspektionen ingripa mot den eller de fysiska personer som har ansvaret för
ledningen av filialen. Ingripande får ske genom en eller båda av följande
sanktioner:

1. att den fysiska personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst

tio år, inte får vara ansvarig för ledningen av filialen, eller

2. sanktionsavgift.
Ett ingripande får bara ske om det utländska företagets överträdelse är

allvarlig och den fysiska personen i fråga uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet orsakat överträdelsen.

6 § Frågor om ingripande mot fysiska personer enligt 5 eller 5 a § tas upp
av Finansinspektionen genom sanktionsföreläggande.

Ett sanktionsföreläggande innebär att den fysiska personen föreläggs att

inom en viss tid godkänna en sanktion som är bestämd till tid eller belopp.

När föreläggandet har godkänts, gäller det som ett domstolsavgörande

som fått laga kraft. Ett godkännande som görs efter den tid som angetts i
föreläggandet är utan verkan.

background image

3

SFS

2020:910

9 § En sanktion mot en fysisk person enligt 5 eller 5 a § får beslutas bara
om sanktionsföreläggande har delgetts den fysiska personen inom två år från
den tidpunkt då överträdelsen ägde rum.

13 § Utöver det som anges i 12 § ska det i försvårande riktning beaktas om
motparten eller den fysiska person som är företrädare för motparten tidigare
har begått en överträdelse. Vid denna bedömning ska särskild vikt fästas vid
om överträdelserna är likartade och den tid som har gått mellan de olika
överträdelserna.

I förmildrande riktning ska det beaktas om
1. motparten eller den fysiska personen i väsentlig utsträckning genom ett

aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning, och

2. motparten snabbt upphört med överträdelsen eller den fysiska personen

snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den anmälts till eller
påtalats av Finansinspektionen.

14 § När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till
sådana omständigheter som anges i 12 och 13 §§, samt till motpartens eller
den fysiska personens finansiella ställning och, om det går att bestämma,
den vinst som motparten eller den fysiska personen gjort till följd av över-
trädelsen.

15 § Finansinspektionen får avstå från ingripande om

1. en överträdelse är ringa eller ursäktlig,
2. motparten gör rättelse,
3. den fysiska person som är företrädare för motparten verkat för att mot-

parten gör rättelse eller om någon annan myndighet eller något annat organ
har vidtagit åtgärder mot motparten eller den fysiska personen och dessa
åtgärder bedöms tillräckliga, eller

4. det annars finns särskilda skäl.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.
2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.