SFS 2023:833 Lag om ändring i lagen (2019:277) om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

SFS2023-833.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:277) om kompletterande

bestämmelser till EU:s förordning om transparens i

transaktioner för värdepappersfinansiering och om

återanvändning

Utfärdad den 7 december 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 9 § lagen (2019:277) med
kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transak-
tioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning ska ha följande
lydelse.

3 kap.
9 §
2 Ett sanktionsföreläggande enligt 6 § är utan verkan, om föreläggandet
inte har delgetts den som det riktas mot inom två år från den tidpunkt då
överträdelsen ägde rum. I ett sådant fall får inte heller någon sanktion enligt
8 § första stycket beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2022/23:124, bet. 2023/24:FiU7, rskr. 2023/24:60.
2 Senaste lydelse 2020:910.

SFS

2023:833

Publicerad
den

12 december 2023

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.