SFS 2021:972 Lag om ändring i lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

SFS2021-972.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:414) med kompletterande

bestämmelser till EU:s prospektförordning

Utfärdad den 28 oktober 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 1 och 3 §§ lagen (2019:414)
med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning ska ha
följande lydelse.

5 kap.
1 §
Finansinspektionen ska ingripa mot en emittent, erbjudare eller person
som ansöker om upptagande av värdepapper till handel på en reglerad mark-
nad och som har åsidosatt sina skyldigheter enligt EU:s prospektförordning
genom att

1. inte registrera det slutliga emissionsbeloppet och volymen värdepapper

hos den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten eller göra dessa upp-
gifter tillgängliga för allmänheten enligt artikel 17.2,

2. inte ansöka om godkännande av ett prospekt enligt artikel 20 trots att

det finns en sådan skyldighet,

3. inte offentliggöra, eller hålla tillgängligt, ett prospekt, tillägg till

prospekt eller universellt registreringsdokument enligt artikel 21,

4. inte ange när giltighetstiden för ett prospekt och ett eventuellt tillägg

till prospekt löper ut enligt artikel 21.8,

5. inte lämna ut en kostnadsfri kopia av ett prospekt eller tillägg till

prospekt till investerare enligt artikel 21.11,

6. inte uppfylla kraven på innehållet i en annons eller i sådan information

som ska lämnas i skriftlig eller muntlig form enligt artikel 22.2–22.5,

7. inte ansöka om godkännande av ett tillägg till ett prospekt enligt

artikel 23,

8. inte informera investerare om rätten att återkalla ett tidigare lämnat

samtycke till att köpa eller teckna sig för värdepapper enligt artikel 23.2–23.3a,
eller

9. inte uppfylla kraven i fråga om språk enligt artikel 27 eller föreskrifter

om språk som har meddelats med stöd av 2 kap. 7 §.

3 § Finansinspektionen ska ingripa mot den som, i egenskap av finansiell
mellanhand, har åsidosatt sina skyldigheter enligt EU:s prospektförordning
genom att

1. återförsälja värdepapper till icke-kvalificerade investerare i strid med

artikel 5.2,

1 Prop. 2021/22:8, bet. 2021/22:FiU13, rskr. 2021/22:17.

SFS

2021:972

Publicerad
den

3 november 2021

background image

2

SFS

2021:972

2. inte lämna ut en kostnadsfri kopia av ett prospekt eller tillägg till

prospekt till investerare enligt artikel 21.11, eller

3. inte lämna information till investerare enligt artikel 23.3 och 23.3a.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.