SFS 2019:59 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

SFS2019-59.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

med kompletterande bestämmelser till EU:s

geoblockeringsförordning

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2018/302 av den 28 februari 2018 om åtgärder mot omotiverad geo-
blockering och andra former av diskriminering på grund av kunders natio-
nalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om
ändring av förordningarna (EG) nr 2006/2004 och (EU) 2017/2394 samt
direktiv 2009/22/EG, här benämnd EU:s geoblockeringsförordning.

Ansvariga myndigheter
2 §
Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer ska stödja och
kontrollera att EU:s geoblockeringsförordning följs.

Sanktionsavgift
3 §
En näringsidkare som har brutit mot artikel 3, 4 eller 5 i EU:s geo-
blockeringsförordning, i den ursprungliga lydelsen, ska åläggas att betala
en sanktionsavgift.

I ringa fall ska någon sanktionsavgift inte tas ut.
Sanktionsavgiften tillfaller staten.

4 § En sanktionsavgift ska bestämmas till lägst fem tusen kronor och
högst fem miljoner kronor.

Sanktionsavgiften får inte överstiga tio procent av näringsidkarens omsätt-

ning närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under
näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättning
annars saknas, kan antas vara missvisande eller är bristfälliga, får omsätt-
ningen uppskattas.

5 § När sanktionsavgiftens storlek bestäms ska hänsyn tas till hur all-
varlig överträdelsen är.

Sanktionsavgiften får sättas ned helt eller delvis, om det är oskäligt att ta

ut avgiften med fullt belopp.

6 § Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer prövar frågor
om sanktionsavgift.

1 Prop. 2018/19:26, bet. 2018/19:NU6, rskr. 2018/19:129.

SFS

2019:59

Publicerad
den

27 februari 2019

background image

SFS

2019:59

2

En sanktionsavgift får inte beslutas senare än fem år från den tidpunkt då

överträdelsen upphörde.

En beslutad sanktionsavgift faller bort i den utsträckning verkställighet

inte har skett inom fem år från det att beslutet fick laga kraft.

7 § En sanktionsavgift ska betalas till den myndighet som regeringen
bestämmer inom trettio dagar efter det att beslutet har fått laga kraft eller
den längre tid som anges i beslutet. Beslutet om sanktionsavgift får verk-
ställas enligt utsökningsbalken, om avgiften inte har betalats i tid.

Om en avgift inte betalas inom den tid som anges i första stycket, ska

myndigheten lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om
indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Överklagande
8 §
Beslut om sanktionsavgift enligt denna lag får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTRÖM

ANN LINDE
(Utrikesdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.