SFS 2020:345 Lag om ändring i lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning / SFS 2020:345 Lag om ändring i lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning
SFS2020-345.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:VWUWPS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:VWUWPS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:YFTXGH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:26px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2019:59) med kompletterande </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>best�mmelser till EU:s geoblockeringsf�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 20 maj 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2019:59) med kom-<br/>pletterande best�mmelser till EU:s geoblockeringsf�rordning </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att nuvarande 35 �� ska betecknas 911 �� och nuvarande 68 �� </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ska betecknas 1315 ��, </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>dels</i> att 2 och 15 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras sju nya paragrafer, 38 och 12 ��, och n�rmast f�re </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">3 och 6 �� nya rubriker av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 �</b> Den eller de myndigheter som regeringen best�mmer ska st�dja och <br/>ut�va tillsyn �ver att EU:s geoblockeringsf�rordning f�ljs. </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Tillsyn <br/>3 �</b> Om en n�ringsidkare bryter mot artikel 3, 4 eller 5 i EU:s geoblocker-<br/>ingsf�rordning, i den ursprungliga lydelsen, och detta drabbar kunder som <br/>�r konsumenter, f�r Konsumentverket, om inga andra effektiva medel �r till-<br/>g�ngliga f�r att f� �vertr�delsen att upph�ra, f�rel�gga n�ringsidkaren, en <br/>v�rdtj�nstleverant�r eller en internetleverant�r att uppr�tta ett varnings-<br/>meddelande som tydligt visas i samband med bes�k p� webbplatsen. </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">Ett f�rel�ggande som avses i f�rsta stycket f�r bara meddelas om <br/>1. �vertr�delsens allvar motiverar det, och<br/>2. webbplatsen inte omfattas av tryckfrihetsf�rordningens eller yttrande-</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">frihetsgrundlagens skydd. </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Varningsmeddelandet ska ange i vilket avseende EU:s geoblockerings-</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rordning inte f�ljs och i �vrigt vara utformat p� �ndam�lsenligt s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett f�rel�ggande ska f�renas med vite, om det inte av s�rskilda sk�l �r </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">obeh�vligt. </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>4 �</b> N�r �ndrade f�rh�llanden f�ranleder det, ska Konsumentverket besluta <br/>att en skyldighet att uppr�tta ett varningsmeddelande inte l�ngre ska g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>5 �</b> Om det �r n�dv�ndigt f�r tillsynen enligt denna lag och EU:s geo-<br/>blockeringsf�rordning, i den ursprungliga lydelsen, f�r Konsumentverket <br/>k�pa varor eller tj�nster under dold identitet (testk�p). </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2019/20:120, bet. 2019/20:CU23, rskr. 2019/20:254. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar f�r konsumentskyddslag-</p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">stiftningen och om upph�vande av f�rordning (EG) nr 2006/2004. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2020:345</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">23 maj 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2020:345</b></p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">N�ringsidkaren ska underr�ttas om testk�pet s� snart det kan ske utan att </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">�tg�rden f�rlorar sin betydelse. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Om det inte �r osk�ligt, f�r Konsumentverket besluta att n�ringsidkaren </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">ska ers�tta verket f�r vad som har betalats f�r varan eller tj�nsten vid test-<br/>k�pet. Konsumentverket ska i s� fall erbjuda n�ringsidkaren att ta tillbaka <br/>en vara som k�pts. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>F�rel�gganden <br/>6 �</b> En tillsynsmyndighet f�r f�rel�gga var och en att l�mna upplysningar <br/>och tillhandah�lla de handlingar som beh�vs i ett �rende om till�mpningen <br/>av denna lag och EU:s geoblockeringsf�rordning, i den ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Ett f�rel�ggande enligt f�rsta stycket f�r f�renas med vite. </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 �</b> Om det beh�vs f�r tillsynen i ett �rende enligt denna lag och EU:s <br/>geoblockeringsf�rordning, i den ursprungliga lydelsen, f�r en tillsynsmyn-<br/>dighet f�rel�gga n�ringsidkaren att h�lla de lokaler eller motsvarande utrym-<br/>men som n�ringsidkaren utnyttjar f�r �ndam�l i den egna n�ringsverk-<br/>samheten tillg�ngliga f�r inspektion. </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">I samband med inspektionen f�r tillsynsmyndigheten ta del av de hand-</p> <p style="position:absolute;top:445px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">lingar som beh�vs f�r tillsynen och beg�ra n�dv�ndiga upplysningar p� <br/>platsen. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Ett beslut om f�rel�ggande enligt f�rsta stycket f�r f�renas med vite. </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 �</b> En tillsynsmyndighet f�r i �vrigt meddela de f�rel�gganden som beh�vs <br/>i ett enskilt fall f�r att EU:s geoblockeringsf�rordning, i den ursprungliga <br/>lydelsen, ska f�ljas. </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Ett f�rel�ggande enligt f�rsta stycket ska f�renas med vite, om det inte av </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">s�rskilda sk�l �r obeh�vligt. </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>12 �</b> En sanktionsavgift f�r inte tas ut f�r en �vertr�delse som omfattas av <br/>ett f�rel�ggande som har f�renats med vite enligt denna lag om �vertr�-<br/>delsen ligger till grund f�r en ans�kan om utd�mande av vitet. </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>15 �</b> Beslut enligt 3, 4 och 69 �� f�r �verklagas till allm�n f�rvaltnings-<br/>domstol. Detsamma g�ller beslut om ers�ttning enligt 5 � tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2020. </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">ANNA HALLBERG </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft24">Carl Magnus Nesser <br/>(Utrikesdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2019:59) med kompletterande

best�mmelser till EU:s geoblockeringsf�rordning

Utf�rdad den 20 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2019:59) med kom-
pletterande best�mmelser till EU:s geoblockeringsf�rordning

dels att nuvarande 35 �� ska betecknas 911 �� och nuvarande 68 ��

ska betecknas 1315 ��,

dels att 2 och 15 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras sju nya paragrafer, 38 och 12 ��, och n�rmast f�re

3 och 6 �� nya rubriker av f�ljande lydelse.

2 � Den eller de myndigheter som regeringen best�mmer ska st�dja och
ut�va tillsyn �ver att EU:s geoblockeringsf�rordning f�ljs.

Tillsyn
3 �
Om en n�ringsidkare bryter mot artikel 3, 4 eller 5 i EU:s geoblocker-
ingsf�rordning, i den ursprungliga lydelsen, och detta drabbar kunder som
�r konsumenter, f�r Konsumentverket, om inga andra effektiva medel �r till-
g�ngliga f�r att f� �vertr�delsen att upph�ra, f�rel�gga n�ringsidkaren, en
v�rdtj�nstleverant�r eller en internetleverant�r att uppr�tta ett varnings-
meddelande som tydligt visas i samband med bes�k p� webbplatsen.

Ett f�rel�ggande som avses i f�rsta stycket f�r bara meddelas om
1. �vertr�delsens allvar motiverar det, och
2. webbplatsen inte omfattas av tryckfrihetsf�rordningens eller yttrande-

frihetsgrundlagens skydd.

Varningsmeddelandet ska ange i vilket avseende EU:s geoblockerings-

f�rordning inte f�ljs och i �vrigt vara utformat p� �ndam�lsenligt s�tt.

Ett f�rel�ggande ska f�renas med vite, om det inte av s�rskilda sk�l �r

obeh�vligt.

4 � N�r �ndrade f�rh�llanden f�ranleder det, ska Konsumentverket besluta
att en skyldighet att uppr�tta ett varningsmeddelande inte l�ngre ska g�lla.

5 � Om det �r n�dv�ndigt f�r tillsynen enligt denna lag och EU:s geo-
blockeringsf�rordning, i den ursprungliga lydelsen, f�r Konsumentverket
k�pa varor eller tj�nster under dold identitet (testk�p).

1 Prop. 2019/20:120, bet. 2019/20:CU23, rskr. 2019/20:254.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om

samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar f�r konsumentskyddslag-

stiftningen och om upph�vande av f�rordning (EG) nr 2006/2004.

SFS

2020:345

Publicerad
den

23 maj 2020

background image

SFS

2020:345

2

N�ringsidkaren ska underr�ttas om testk�pet s� snart det kan ske utan att

�tg�rden f�rlorar sin betydelse.

Om det inte �r osk�ligt, f�r Konsumentverket besluta att n�ringsidkaren

ska ers�tta verket f�r vad som har betalats f�r varan eller tj�nsten vid test-
k�pet. Konsumentverket ska i s� fall erbjuda n�ringsidkaren att ta tillbaka
en vara som k�pts.

F�rel�gganden
6 �
En tillsynsmyndighet f�r f�rel�gga var och en att l�mna upplysningar
och tillhandah�lla de handlingar som beh�vs i ett �rende om till�mpningen
av denna lag och EU:s geoblockeringsf�rordning, i den ursprungliga lydelsen.

Ett f�rel�ggande enligt f�rsta stycket f�r f�renas med vite.

7 � Om det beh�vs f�r tillsynen i ett �rende enligt denna lag och EU:s
geoblockeringsf�rordning, i den ursprungliga lydelsen, f�r en tillsynsmyn-
dighet f�rel�gga n�ringsidkaren att h�lla de lokaler eller motsvarande utrym-
men som n�ringsidkaren utnyttjar f�r �ndam�l i den egna n�ringsverk-
samheten tillg�ngliga f�r inspektion.

I samband med inspektionen f�r tillsynsmyndigheten ta del av de hand-

lingar som beh�vs f�r tillsynen och beg�ra n�dv�ndiga upplysningar p�
platsen.

Ett beslut om f�rel�ggande enligt f�rsta stycket f�r f�renas med vite.

8 � En tillsynsmyndighet f�r i �vrigt meddela de f�rel�gganden som beh�vs
i ett enskilt fall f�r att EU:s geoblockeringsf�rordning, i den ursprungliga
lydelsen, ska f�ljas.

Ett f�rel�ggande enligt f�rsta stycket ska f�renas med vite, om det inte av

s�rskilda sk�l �r obeh�vligt.

12 � En sanktionsavgift f�r inte tas ut f�r en �vertr�delse som omfattas av
ett f�rel�ggande som har f�renats med vite enligt denna lag om �vertr�-
delsen ligger till grund f�r en ans�kan om utd�mande av vitet.

15 � Beslut enligt 3, 4 och 69 �� f�r �verklagas till allm�n f�rvaltnings-
domstol. Detsamma g�ller beslut om ers�ttning enligt 5 � tredje stycket.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2020.

P� regeringens v�gnar

ANNA HALLBERG

Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)

;
JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.