SFS 2020:514 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2020:514) med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning / SFS 2020:514 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning
SFS2020-514.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

med kompletterande bestämmelser till EU:s

plattformsförordning

Utfärdad den 17 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och
transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster,
här benämnd EU:s plattformsförordning.

Ansvarig myndighet
2 §
Den myndighet som regeringen bestämmer ska stödja och kontrollera
att EU:s plattformsförordning följs.

Talan om förbud eller åläggande
3 §
De organisationer, sammanslutningar och offentliga organ som anges
i artikel 14.1 i EU:s plattformsförordning kan vid Patent- och marknads-
domstolen väcka talan om sådant förbud eller åläggande som anges i
artikeln.

4 § Ett beslut om förbud eller åläggande får förenas med vite.

5 § En talan om utdömande av vite förs vid Patent- och marknads-
domstolen av den som har väckt talan om förbudet eller åläggandet.

6 § Delgivning av domar och beslut som innefattar ett vitesföreläggande
får ske enligt 34�37 §§ delgivningslagen (2010:1932) endast om det med
beaktande av vad som har framkommit i det enskilda delgivningsärendet
eller vid andra delgivningsförsök med delgivningsmottagaren finns anled-
ning att anta att han eller hon har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

Denna lag träder i kraft den 12 juli 2020.

1 Prop. 2019/20:159, bet. 2019/20:NU19, rskr. 2019/20:313.

SFS

2020:514

Publicerad
den

18 juni 2020

background image

SFS

2020:514

2

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

ANNA HALLBERG
(Utrikesdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.