SFS 2021:554 Lag om ändring i lagen (2021:553) med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2021:553) med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt / SFS 2021:554 Lag om ändring i lagen (2021:553) med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt
SFS2021-554.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

.

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2021:

553) med kompletterande

bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt

Utfärdad den 10 juni 2021

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2021:553)

med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt ska ha
följande lydelse.

3 § I artikel 60.1 i EU:s cybersäkerhetsakt och i bilagan till EU:s
cybersäkerhetsakt finns bestämmelser om ackreditering av organ för
bedömning av överensstämmelse i fråga om cybersäkerhetscertifiering.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den

9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG)
nr 339/93 och i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll finns
allmänna bestämmelser om ackreditering av organ för bedömning av
överensstämmelse.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om krav för ackreditering av organ för bedömning av
överensstämmelse enligt artikel 60 i EU:s cybersäkerhetsakt.

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2020/21:186, bet. 2020/21:FöU6, rskr. 2020/21:351.

SFS

2021:554

Publicerad
den

11 juni 2021

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.