SFS 2021:642 Lag om Institutet för mänskliga rättigheter

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2021:642) om Institutet för mänskliga rättigheter / SFS 2021:642 Lag om Institutet för mänskliga rättigheter
SFS2021-642.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om Institutet för mänskliga rättigheter

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Uppgifter
1 §
Institutet för mänskliga rättigheter ska främja säkerställandet av de
mänskliga rättigheterna i Sverige, med utgångspunkt i

1. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets-

grundlagen,

2. den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna

och de grundläggande friheterna,

3. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och
4. andra för Sverige folkrättsligt bindande förpliktelser inom området

mänskliga rättigheter.

Institutet ska fullgöra de uppgifter som en oberoende nationell mekanism

har enligt artikel 33.2 i konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.

2 § Institutet ska särskilt

1. följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna

respekteras och förverkligas,

2. lämna förslag till regeringen om de åtgärder som behövs för att

säkerställa de mänskliga rättigheterna,

3. ha kontakter med internationella organisationer och även i övrigt delta

i internationellt samarbete, och

4. främja utbildning, forskning, kompetensutveckling, information och

ökad medvetenhet om de mänskliga rättigheterna.

Institutet får föreslå för regeringen att Sveriges folkrättsliga åtaganden

utvidgas inom området mänskliga rättigheter.

Institutet ska inte pröva enskilda klagomål om kränkningar av de

mänskliga rättigheterna.

3 § Institutet ska senast den 1 april varje år lämna en rapport till regeringen
om sin verksamhet och sina iakttagelser av utvecklingen inom området
mänskliga rättigheter under det närmast föregående kalenderåret.

4 § Institutet bestämmer självt inom ramen för sina uppgifter sin
organisation och den närmare inriktningen av sitt arbete.

1 Prop. 2020/21:143, bet. 2020/21:KU33, rskr. 2020/21:356.

SFS

2021:642

Publicerad
den

22 juni 2021

background image

2

SFS

2021:642

Ledning, anställningar och uppdrag
5 §
Institutet leds av en styrelse.

6 § Direktören är myndighetschef och anställs för en tid om sex år.
Anställningen ska utlysas och tillsättas efter ett ansökningsförfarande.
Direktören ska ha erfarenhet av kvalificerat arbete inom området mänskliga
rättigheter.

7 § Styrelsen består av direktören och sju andra ledamöter. De andra
ledamöterna utses av regeringen för en tid om fem år. Styrelsen utser en
ordförande och en vice ordförande bland de ledamöter som utses av
regeringen.

Regeringen får entlediga en ledamot i förtid endast på ledamotens begäran

eller om det finns synnerliga skäl. Om en ledamots uppdrag upphör i förtid
utses en ny ledamot för återstoden av tiden.

8 § Inom styrelsen ska det finnas ledamöter med sakkunskap inom
området mänskliga rättigheter och erfarenhet av kvalificerat arbete inom
följande verksamhetsområden:

1. det civila samhället,
2. rättsväsendet och advokatverksamhet, och
3. forskningen och högskoleutbildningen.
För vart och ett av verksamhetsområdena ska det finnas två ledamöter

som har erfarenhet från området.

Regeringen ska begära in förslag till ledamöter från
1. institutets råd,
2. Sveriges advokatsamfund, och
3. universiteten och högskolorna.

9 § Den som har varit ledamot av institutets styrelse eller anställd som
direktör enligt 6 § får inte utses som styrelseledamot eller anställas som
direktör tidigare än fem år efter det att uppdraget eller anställningen
upphörde.

Rådgivande organ
10 §
Vid institutet ska det finnas ett råd. Rådet ska ge råd och stöd genom
att tillföra institutet kunskaper och erfarenheter från det civila samhällets
och andra aktörers arbete med mänskliga rättigheter.

Rådet utses av styrelsen. Rådet ska ha en bred sammansättning och bestå

av minst tio ledamöter. I rådet ska organisationer som företräder personer
med funktionsnedsättning finnas representerade.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2021 i fråga om 5, 7 och 8 §§

och i övrigt den 1 januari 2022.

2. Den första gången styrelseledamöter ska utses ska två ledamöter utses

för en tid om tre år, två ledamöter för en tid om fyra år och tre ledamöter för
en tid om fem år. De två styrelseledamöter som har erfarenhet av kvalificerat
arbete inom det civila samhället ska utses för en tid om tre år.

background image

3

SFS

2021:642

3. Bestämmelsen i 8 § tredje stycket 1 tillämpas inte den första gången

som styrelseledamöter ska utses.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

M�RTA STENEVI
(Arbetsmarknadsdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.