SFS 2022:1053 Lag om ändring i lagen (2021:642) om Institutet för mänskliga rättigheter

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2021:642) om Institutet för mänskliga rättigheter / SFS 2022:1053 Lag om ändring i lagen (2021:642) om Institutet för mänskliga rättigheter
SFS2022-1053.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2021:642) om Institutet för mänskliga

rättigheter

Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2021:642) om Institutet
för mänskliga rättigheter ska införas en ny paragraf, 11 §, och närmast före
11 § en ny rubrik av följande lydelse.

Uppgifter från myndigheter, kommuner och regioner
11 §
Statliga förvaltningsmyndigheter, kommuner och regioner ska på
institutets begäran lämna uppgifter om vilka åtgärder som har vidtagits i den
egna verksamheten för att säkerställa de mänskliga rättigheterna.

Skyldigheten gäller inte för domstolsliknande nämnder eller sådana organ

i förvaltningsmyndigheter som har domstolsliknande uppgifter.

Skyldigheten gäller inte heller för Justitiekanslern, Riksdagens

ombudsmän eller Riksrevisionen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2022.

På regeringens vägnar

JEANETTE GUSTAFSDOTTER

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2021/22:164, bet. 2021/22:KU38, rskr. 2021/22:394.

SFS

2022:1053

Publicerad
den

29 juni 2022

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.