Lag (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

SFS nr:    

2021:709
Departement/myndighet:    Justitiedepartementet BIRS 
   Utfärdad:    2021-06-23 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


/Träder i kraft I:2021-07-15/

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §    Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar avtalet  om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och  Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade  konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, i  denna lag kallat avtalet.

De delar av avtalet som kompletteras är avdelning VII om  överlämnande (artiklarna 596-632) och avdelning XI om frysning  och förverkande (artiklarna 656-689) i del 3 om  brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete.

   Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i  avtalet.


2 kap. Överlämnande av misstänkta eller dömda personer till  Sverige

Behörig rättslig myndighet

1 §   Behörig rättslig myndighet enligt artikel 598 d i avtalet  är åklagare.

Återförande av en person som har överlämnats till Sverige

2 §   Om en person har överlämnats till Sverige på villkor att  han eller hon återförs till Förenade kungariket, tillämpas  8 kap. 1 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige  enligt en europeisk arresteringsorder.

Transport i Sverige

3 §   Vid transport i Sverige av den som överlämnats hit  tillämpas 8 kap. 3 § lagen (2003:1156) om överlämnande från  Sverige enligt en europeisk arresteringsorder.


3 kap. Överlämnande av misstänkta eller dömda personer från  Sverige

Behöriga rättsliga myndigheter

1 §   Behöriga rättsliga myndigheter enligt artikel 598 c i  avtalet är åklagare och allmän domstol.

Hinder mot överlämnande

2 §   En svensk medborgare får inte överlämnas.

3 §   Ett överlämnande får vägras om den gärning som  arresteringsordern avser är ett politiskt brott.

Ett överlämnande får dock inte vägras om den gärning som  arresteringsordern avser omfattas av artikel 602.2 i avtalet.

4 §   Överlämnande får inte beviljas
   1. om den utfärdande myndigheten inte lämnar sådana garantier  som enligt artikel 604 b i avtalet krävs för att överlämnande  ska få beviljas, eller 
   2. om den eftersökte enligt artikel 614 i avtalet ska  överlämnas eller utlämnas till en annan stat eller överlämnas  till Internationella brottmålsdomstolen.

5 §   I frågor om hinder mot överlämnande tillämpas 2 kap. 3 § 1  och 5 och 4 § 3 lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige  enligt en europeisk arresteringsorder.

Förfarandet vid överlämnande

6 §   Under det inledande förfarandet om överlämnande och under  utredningen tillämpas 4 kap. 1 § andra stycket och 3 § första  stycket lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt  en europeisk arresteringsorder. 

En efterlysning som är registrerad i ett system för  eftersökning av personer och som gäller utlämning eller  överlämnande till Förenade kungariket ska jämställas med en  arresteringsorder i avvaktan på att en sådan översänds.

Vid utredningen tillämpas bestämmelserna om förundersökning i  brottmål, om inte annat anges i avtalet eller i denna lag.

Beslut om kompletteringar enligt artikel 613.2 i avtalet  fattas av åklagare.

7 §   I frågor om offentlig försvarare för den eftersökte  tillämpas 4 kap. 8 § och 5 kap. 8 § lagen (2003:1156) om  överlämnande från Sverige enligt en europeisk  arresteringsorder.

8 §   I frågor om samtycke och medgivande tillämpas 4 kap. 9 §  lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en  europeisk arresteringsorder.

9 §   Vid prövningen av frågan om överlämnande tillämpas 5 kap.  1 och 2 §§, 4 § första och andra styckena, 5 § och 9 § utom  första stycket första meningen lagen (2003:1156) om  överlämnande från Sverige enligt en europeisk  arresteringsorder.

Om garantier som avses i artikel 604 b i avtalet har lämnats  av den utfärdande myndigheten, ska rätten i beslutet om  överlämnande ange att det är ett villkor för överlämnande att  garantierna kommer att uppfyllas.

Ett beslut om att inte bevilja ett överlämnande enligt  artikel 601.1 f i avtalet får inte överklagas.

Tvångsmedel

10 §   I frågor om gripande, anhållande och häktning samt  reseförbud och anmälningsskyldighet tillämpas bestämmelserna i  4 kap. 5 och 6 §§, 5 kap. 7 § och 6 kap. 3 § lagen (2003:1156)  om överlämnande från Sverige enligt en europeisk  arresteringsorder.

11 §   I frågor om beslag och husrannsakan tillämpas  bestämmelserna i 4 kap. 7 § och 5 kap. 6 § andra stycket lagen  (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk  arresteringsorder.

Verkställighet av beslut om överlämnande

12 §   Rätten kan i samband med ett beslut om att den eftersökte  ska överlämnas, bestämma att
   - verkställigheten ska skjutas upp med stöd av artikel 621.4  eller artikel 622.1 i avtalet, eller
   - den eftersökte tillfälligt ska överlämnas enligt  artikel 622.2 i avtalet.

Efter att rätten har beslutat om överlämnande kan åklagaren  bestämma att verkställigheten ska skjutas upp med stöd av  artikel 621.3 eller artikel 621.4 i avtalet.

13 §   Vid verkställighet av ett beslut om överlämnande  tillämpas 6 kap. 4 och 5 §§ lagen (2003:1156) om överlämnande  från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder.

Överförande av verkställighet av en frihetsberövande påföljd  till Sverige

14 §   Verkställigheten av en frihetsberövande påföljd ska  överföras till Sverige enligt bestämmelserna i 2 § andra  stycket lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande  verkställighet av brottmålsdom om
   - rätten med stöd av artikel 601.1 f i avtalet vägrat  överlämna den eftersökte, eller
   - någon har överlämnats från Sverige på villkor att han eller  hon ska återföras hit enligt artikel 604 b i avtalet.

Vid ett sådant överförande av verkställigheten till Sverige  ska bestämmelserna i 25 a § första och andra styckena och  25 b § lagen om internationellt samarbete rörande  verkställighet av brottmålsdom dock inte tillämpas. Vid  tillämpning av 25 c § i den lagen krävs inte någon begäran  från behörig myndighet i Förenade kungariket för att  tvångsmedel ska få användas.

När rätten med stöd av artikel 601.1 f i avtalet vägrat  överlämna den eftersökte, ska ett beslut om att överföra  verkställigheten av den frihetsberövande påföljden inte  meddelas om Förenade kungariket motsätter sig att  verkställigheten överförs.

Utvidgat överlämnande, vidareöverlämnande och vidareutlämning

15 §   Bestämmelserna i 1-3, 6, 7 och 9 §§ tillämpas i frågor om  tillstånd till utvidgat överlämnande enligt artikel 625.4  eller till vidareöverlämnande enligt artikel 626.3 i avtalet.

Ett tillstånd till vidareöverlämnande enligt artikel 626.3 i  avtalet ska även kunna avse ett överlämnande eller en  utlämning från Förenade kungariket till Island eller Norge.

16 §   Vid tillstånd till vidareutlämning enligt artikel 626.5 i  avtalet tillämpas 6 kap. 9 § lagen (2003:1156) om överlämnande  från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder.

Tillstånd till transport genom Sverige

17 §   Vid en begäran om tillstånd till transport genom Sverige  tillämpas 8 kap. 2 § lagen (2003:1156) om överlämnande från  Sverige enligt en europeisk arresteringsorder.


4 kap. Verkställighet av beslut om förverkande

Centralmyndighet

1 §   Regeringskansliet är centralmyndighet för samarbetet om  verkställighet av beslut om förverkande enligt avdelning XI i  avtalet.

Verkställighet i Förenade kungariket

2 §   Kronofogdemyndigheten prövar om det ska begäras  verkställighet i Förenade kungariket av ett svenskt beslut om  förverkande.

En framställning om verkställighet av ett svenskt beslut om  förverkande överlämnas av Kronofogdemyndigheten till  Regeringskansliet.

3 §   Om en framställning om verkställighet av ett svenskt  beslut om förverkande har överlämnats till Förenade kungariket  och Kronofogdemyndigheten även verkställer beslutet i  Sverige, ska myndigheten bevaka att det sammanlagda värdet av  det som verkställs inte överstiger det belopp som anges i  beslutet.

4 §   Kronofogdemyndigheten får inte samtycka till att ett  svenskt beslut om förverkande verkställs i Förenade kungariket  genom omvandling enligt artikel 665.4 eller genom åtgärder  enligt artikel 669 i avtalet.

Verkställighet i Sverige

5 §   Regeringskansliet ska överlämna en ansökan från Förenade  kungariket om verkställighet av ett beslut om förverkande till  åklagaren för vidare handläggning.

6 §   Vid prövning av en ansökan om verkställighet av ett beslut  om förverkande och vid verkställighet av beslutet gäller i  tillämpliga delar följande bestämmelser i lagen (1972:260) om  internationellt samarbete rörande verkställighet av  brottmålsdom:
   - 4 § tredje stycket,
   - 9 § med bortseende från hänvisningarna till 19-22 §§,
   - 11 § första stycket med bortseende från hänvisningarna till  12-14 §§,
   - 16 § utom andra stycket andra meningen,
   - 24 § första och andra styckena med bortseende från  hänvisningarna till 11 § andra stycket och 12-14 §§, och
   - 35, 38 och 39 §§.

7 §   I frågor om förfogande över förverkad egendom tillämpas  36 § första stycket lagen (1972:260) om internationellt  samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.

Kronofogdemyndigheten meddelar beslut om fördelningen av  influtna medel i enlighet med artikel 667.3 i avtalet.
JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.