SFS 2019:185 Lag om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Radioutrustningslag (2016:392) / SFS 2019:185 Lag om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)
SFS2019-185.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)

Utfärdad den 4 april 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om radioutrustningslagen (2016:392)

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 a och 2 b §§, av följande lydelse.

2 § Lagen omfattar inte

1. radioutrustning som används av radioamatörer för amatörradiotrafik,

under förutsättning att utrustningen inte tillhandahålls på marknaden,

2. utrustning som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/90/EU av den 23 juli 2014 om marin utrustning och om upphävande
av rådets direktiv 96/98/EG, och

3. specialbyggd provningsutrustning avsedd för yrkesmän, uteslutande för

användning vid forsknings- och utvecklingsanläggningar för forskning och
utveckling.

Lagen omfattar inte heller sådan luftfartsutrustning som omfattas av tillämp-

ningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av
den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila
luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfarts-
säkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar
(EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014
och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europa-
parlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008
och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 och endast är avsedd för luftburen
användning, i form av

1. obemannade luftfartyg och tillhörande motorer, propellrar, delar och

utrustning som inte är fast installerad, vars konstruktion är certifierad i enlighet
med artikel 56.1 i förordning (EU) 2018/1139 och som endast är avsedda för
drift på frekvenser som tilldelats genom Internationella teleunionens radio-
reglemente för skyddad användning inom luftfart, eller

2. andra luftfartyg än obemannade luftfartyg och tillhörande motorer, pro-

pellrar, delar och utrustning som inte är fast installerad.

2 a § Radioutrustning som används av radioamatörer för amatörradiotrafik
ska inte anses tillhandahållen på marknaden om det är fråga om

1. radiobyggsatser som är avsedda att byggas samman och användas av

radioamatörer,

2. radioutrustning som har modifierats av radioamatörer för att användas

av radioamatörer, eller

3. utrustning som har konstruerats av enskilda radioamatörer för experi-

mentella och vetenskapliga ändamål i samband med amatörradio.

1 Prop. 2018/19:41, bet. 2018/19:TU10, rskr. 2018/19:167.

SFS

2019:185

Publicerad
den

10 april 2019

background image

2

SFS

2019:185

2 b § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från denna lag i
fråga om radioutrustning som uteslutande används för verksamhet som rör
allmän säkerhet, försvar och nationell säkerhet eller statens verksamhet på
det straffrättsliga området.

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.