SFS 2021:679 Lag om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Radioutrustningslag (2016:392) / SFS 2021:679 Lag om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)
SFS2021-679.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om radioutrustningslagen
(2016:392)

dels att 11, 13 och 14 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 11 a §, av följande lydelse.

11 § Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer (marknads-
kontrollmyndigheter) ska utöva marknadskontroll av radioutrustning som
omfattas av denna lag.

Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och
överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och
förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

11 a § En marknadskontrollmyndighet har befogenhet att besluta om
följande åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020, i den ursprungliga
lydelsen:

1. att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt artikel

14.4 a och 14.4 b,

2. att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt artikel 14.4 e,

och

3. att införskaffa, inspektera och demontera varuprover enligt artikel 14.4 j.
En marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold

identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020, i den ursprungliga
lydelsen, endast om det är nödvändigt för att uppnå syftet med kontrollen.
Efter införskaffandet ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören
om det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i betydelse.

13 § Ett beslut enligt 11 a eller 12 § ska förenas med vite, om det inte av
särskilda skäl är obehövligt.

Marknadskontrollmyndigheten får, när den fattar beslut enligt 11 a eller

12 §, bestämma att beslutet ska gälla omedelbart.

14 § På begäran av en marknadskontrollmyndighet ska Polismyndigheten
lämna den hjälp som behövs när marknadskontrollmyndigheten vidtar
åtgärder enligt 11 a §, om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

1 Prop. 2020/21:189, bet. 2020/21:NU29, rskr. 2020/21:383.

SFS

2021:679

Publicerad
den

24 juni 2021

background image

SFS

2021:679

2

2. det annars finns synnerliga skäl.

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.