SFS 2022:503 Lag om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Radioutrustningslag (2016:392) / SFS 2022:503 Lag om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)
SFS2022-503.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8

9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)

Utfärdad den 19 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 3 och 15 §§ radioutrustningslagen
(2016:392) ska ha följande lydelse.

1 § Denna lag genomför Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas
lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om
upphävande av direktiv 1999/5/EG.

Lagen innehåller bestämmelser om tillhandahållande av radioutrustning

på marknaden och om viss användning av sådan utrustning.

I lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation finns det bestämmel-

ser om användning av radiosändare.

3 § I denna lag betyder

amatörradiotrafik: icke yrkesmässig radiotrafik för övning, kommunika-

tion och tekniska undersökningar, bedriven i personligt radiotekniskt intresse
och utan vinstsyfte,

distributör: en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller radioutrust-

ning på marknaden utan att vara tillverkare eller importör,

ekonomisk aktör: tillverkaren, tillverkarens representant, importören och

distributören,

föreskrivna krav: de väsentliga krav på radioutrustning som avses i 5 §

och de skyldigheter för en ekonomisk aktör som framgår av denna lag, före-
skrifter som har meddelats med stöd av lagen och direkt tillämpliga rätts-
akter som har meddelats med stöd av direktiv 2014/53/EU,

ibruktagande: att radioutrustning används för första gången inom Euro-

peiska unionen av slutanvändaren,

importör: en fysisk eller juridisk person som är etablerad i Europeiska

unionen och som släpper ut radioutrustning från ett tredjeland på unions-
marknaden,

radiobestämning: fastställande av ett föremåls position, hastighet eller

andra kännetecken, eller erhållande av information om detta, med hjälp av
radiovågors utbredningsegenskaper,

radioutrustning: en elektrisk eller elektronisk produkt som avsiktligt

avger eller tar emot radiovågor för radiokommunikation eller radiobestäm-
ning, eller en elektrisk eller elektronisk produkt som måste kompletteras
med ett tillbehör, såsom en antenn, för att avsiktligt avge eller ta emot
radiovågor för radiokommunikation eller radiobestämning,

1 Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302.

SFS

2022:503

Publicerad
den

26 maj 2022

background image

2

SFS

2022:503

radiovågor: elektromagnetiska vågor med frekvenser under 3 000 GHz

som breder ut sig utan särskilt anordnad ledare,

skadlig störning: detsamma som i 1 kap. 7 § lagen (2022:482) om elektro-

nisk kommunikation,

tillhandahållande på marknaden: leverans av radioutrustning för distri-

bution, förbrukning eller användning på unionsmarknaden i samband med
kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt,

tillverkare: en fysisk eller juridisk person som tillverkar, eller som låter

konstruera eller tillverka, radioutrustning och som saluför den i eget namn
eller under eget varumärke,

tillverkarens representant: en fysisk eller juridisk person som är etablerad

i Europeiska unionen och som enligt skriftlig fullmakt från en tillverkare har
rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter,

utsläppande på marknaden: tillhandahållande av radioutrustning på

unionsmarknaden för första gången.

15 § För att täcka kostnaderna för en marknadskontrollmyndighets upp-
gifter enligt denna lag ska den som är anmäld enligt 2 kap. 1 § lagen
(2022:482) om elektronisk kommunikation eller som har tillstånd enligt
3 kap. 1 § samma lag betala en avgift. Avgiften ska betalas enligt grunder
som leder till att kostnaderna med skälig andel fördelas på dem som bedriver
anmäld verksamhet eller har tillstånd.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om ersättning till den som tillhandahåller en marknadskon-
trollmyndighet utrustning som ska kontrolleras och om skyldighet att ersätta
myndighetens kostnader för sådan kontroll.

Denna lag träder i kraft den 3 juni 2022.

På regeringens vägnar

KHASHAYAR FARMANBAR

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.