SFS 2022:1133 Lag om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Radioutrustningslag (2016:392) / SFS 2022:1133 Lag om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)
SFS2022-1133.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)

Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om radioutrustningslagen
(2016:392)

dels att 11 a, 12 och 16 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 14 a §, och närmast före 14 a § en

ny rubrik av följande lydelse.

11 a §2 Vid marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 har mark-
nadskontrollmyndigheten befogenhet

1. att enligt artikel 14.4 a�14.4 c kräva att ekonomiska aktörer ska till-

handahålla handlingar, specifikationer, data eller uppgifter,

2. att enligt artikel 14.4 d utföra oanmälda inspektioner på plats och

fysiska kontroller av produkter,

3. att enligt artikel 14.4 e få tillträde till lokaler, mark eller transport-

medel,

4. att enligt artikel 14.4 f inleda undersökningar på eget initiativ,
5. att enligt artikel 14.4 g kräva att ekonomiska aktörer ska vidta lämpliga

åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att elimi-
nera en risk,

6. att enligt artikel 14.4 h själv vidta åtgärder,
7. att enligt artikel 14.4 j införskaffa, inspektera och demontera varu-

prover, och

8. att enligt artikel 14.4 k kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt ska av-

lägsnas, att en varning ska visas eller att åtkomsten ska begränsas.

Marknadskontrollmyndigheten får införskaffa ett varuprov under dold

identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020 endast om det är
nödvändigt för att syftet med kontrollen ska uppnås. Myndigheten ska
underrätta den ekonomiska aktören om att införskaffandet har skett under
dold identitet, så snart det går utan att syftet med åtgärden går förlorat.

Befogenheten enligt första stycket 8 gäller inte i fråga om databaser som

omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens
skydd.

När ändrade förhållanden ger anledning till det, ska marknadskontroll-

myndigheten besluta att en sådan skyldighet som avses i första stycket 8 inte
längre ska gälla.

1 Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441.
2 Senaste lydelse 2021:679.

SFS

2022:1133

Publicerad
den

30 juni 2022

background image

SFS

2022:1133

2

12 § Marknadskontrollmyndigheten får besluta de förelägganden som
behövs för att denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
direkt tillämpliga rättsakter som har meddelats med stöd av direktiv
2014/53/EU och förordning (EU) 2019/1020 ska följas.

I fråga om radioutrustning som uppfyller föreskrivna krav men ändå utgör

en risk för människors hälsa eller säkerhet eller för andra intressen som de
väsentliga kraven avser att skydda, får marknadskontrollmyndigheten
besluta förelägganden som begränsar eller förbjuder tillhandahållande av
utrustningen på marknaden eller som avser att utrustning ska dras tillbaka
eller återkallas från marknaden.

Tystnadsplikt
14 a §
Den som har tagit befattning med ett ärende som gäller
marknadskontroll enligt denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad
denne har fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

16 § En ekonomisk aktör ska åläggas att betala en sanktionsavgift, om den
ekonomiska aktören eller någon som handlar på den ekonomiska aktörens
vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot 4 § första stycket eller
10 § första eller andra stycket eller mot föreskrifter som har meddelats med
stöd av 4 § andra stycket, 7 § eller 10 § tredje stycket.

Sanktionsavgift får inte åläggas någon för att denne inte har följt ett

föreläggande som har förenats med vite.

I övrigt ska i fråga om sanktionsavgift 37 § andra stycket och 39�43 §§

produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 25 juli 2022.

På regeringens vägnar

KHASHAYAR FARMANBAR

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.