SFS 2008:645 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Äktenskapsbalk (1987:230) / SFS 2008:645 Lag om ändring i äktenskapsbalken
080645.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 26 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 14 kap. 18 § äktenskapsbalken ska

ha följande lydelse.

14 kap.

18 §

2

I äktenskapsmål och mål om underhåll är hovrätten domför med tre

lagfarna domare och två nämndemän. Om en av de lagfarna domarna eller
en av nämndemännen får förhinder sedan huvudförhandling har påbörjats, är
rätten ändå domför. Fler än fyra lagfarna domare och tre nämndemän får inte
delta. Vid handläggning som inte sker vid huvudförhandling, liksom när må-
let i tingsrätten har avgjorts utan nämndemän, är hovrätten domför även med
enbart lagfarna domare enligt 2 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken.
Hovrätten är i övrigt domför enligt 2 kap. 4 § tredje�femte styckena rätte-
gångsbalken.

Tar nämndemän del i målets avgörande, ska vid överläggning ordföran-

den eller, om målet har beretts av en annan lagfaren domare, denne redogöra
för omständigheterna i målet och innehållet i gällande rätt. Vid omröstning
ska nämndemännen säga sin mening sist. I övrigt gäller bestämmelserna i
rättegångsbalken om överläggning och omröstning i tvistemål.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251.

2

Senaste lydelse 1997:390.

SFS 2008:645

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.