SFS 1998:368 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Äktenskapsbalk (1987:230) / SFS 1998:368 Lag om ändring i äktenskapsbalken
980368.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 4 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i äktenskapsbalken skall in-

föras en ny paragraf, 15 kap. 5 §, av följande lydelse.

15 kap.

5 §

Länsstyrelsens beslut i fråga som avses i 4 kap. 3 § 4 får överklagas

hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226.

SFS 1998:368

Utkom från trycket
den 16 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.