SFS 1971:871

710871.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971; 871

Utkom från trycket

den 17 dec. 1971

Lag

om ändring i glftermålsbalken;

given Stockholms slott den 10 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna, att 2 kap. 2 § och 13 kap. 13 § giftermåls-

balken skall ha nedan angivna lydelse.

l'-V

2 kap.

2 §2 Den, som är under tjugo år och ej förut varit gift, må ej ingå

äktenskap utan föräldrarnas samtycke.

�r den ene av föräldrarna död eller siimessjuk eller sinnesslö eller

utan del i vårdnaden, eller kan yttrande från den ene ej utan märklig

omgång eller tidsutdräkt inhämtas, vare den andres samtycke tillfyllest.
�r sådant fall för handen beträffande båda föräldrarna, tage den tro-
lovade samtycke av förmyndaren eller, där särskild förmyndare ej är

nämnd, av annan giftoman, som rätten på anmälan förordnar.

o V-

13 kap.

13 §3 Vid lottemas utläggning äge vardera maken eUer, om endera är

död, den efterlevande på sin lott bekomma arbetsredskap och andra lös­
ören, som erfordras till fortsättande av hans näring. Därefter vare en

var av makarna berättigad att på sin lott erhålla den till hans giftorätts­

gods hörande egendom som han önskar. Fastighet, som tillhör ena ma­

kens giftorättsgods, så ock annan till ena makens giftorättsgods höran­

de egendom, som det av särskild anledning kan vara av intresse för ho­

nom att behålla, vare han, även om egendomen i värde överstiger vad
på hans lott belöper, berättigad bekomma, om han lämnar penningar
till fyllnad av andra makens lott.

Skall ena makens enskilda egendom gå i betalning för vederlag, som i

6 eller 7 § sägs, gånge vederlaget ut i egendom, som maken själv äger
anvisa.

Rätt, varom i första stycket sista punkten sägs, tillkomme, när ma­

ke är död, ej andra arvingar än bröstarvingar; och njute de sådan rätt

allenast beträffande fastighet, som maken förvärvat från någon med

vilken han varit släkt i rätt uppstigande led eller från sådan anförvants

dödsbo.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

1972

1 Prop. 1971; 143, LU 2 5, rskr 299.

2 S enaste lydelse 1969: 798. �ndringen innebår att tredj e stycket upphävs.

® Senaste lydelse 1968: 206.

¬

background image

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter-

SFS 1971; 871

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 10 december 1971.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.