SFS 2015:900 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Äktenskapsbalk (1987:230) / SFS 2015:900 Lag om ändring i äktenskapsbalken
150900.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 kap. 1 § äktenskapsbalken ska ha

följande lydelse.

16 kap.

1 §

2

För hela landet gemensamt ska Skatteverket föra ett äktenskapsregister

för inskrivning av de uppgifter som ska registreras enligt denna balk eller som
ska tas in i registret enligt andra bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:28, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67.

2 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS 2015:900

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.