SFS 1973:944

730944.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

tag

SFS 1973: 944

om ändring i giftennålsbalkcn;

utfärdad den 14 december 1973,

den 20 dec. 1973

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^, att 15 kap. 31 § giftermåls-

balken^ skall ha nedan angivna lydelse.

15 kap.

31 § Vistas den, mot vilken talan enligt deima balk riktas, på okänd

ort, skall hans rätt i saken bevakas av god man som sägs i 18 kap.

föräldrabalken. Detsamma gäller, om han vistas på känd ort utom
riket men stämningen eUer andra handlingar i målet ej kan delges

honom e ller han underlåter att ställa ombud för sig och särskilda skäl
föreligger att förordna god man. Gode mannen skall samråda med part

för vilken han förordnats i den mån det kan ske.

I fråga om ersättning till god man som avses i första stycket skall

gälla v ad i 20 kap. 19 § föräldrabalken stadgas angående ersättning åt
rättegångsbiträde

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

CARL GLFSTAF

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

} Prop. 1973; 158, LU 42, rskr 36 4.

- Balken omtryckt 1973:645.

1905

i

20-SFS 1973

i

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.