SFS 1973:119

730119.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973:119

om ändring i giftermålsbalken;

Utkom från trycket

den 12 ap ril !973

enen Slockholms slott den 2 m ars 1973.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds näde, Sveriges.

Götes och Vendes Konung, göra veierligi: att Vi,

med ri ksdagen', funnit gott fÖrordna. att 15 kap. 31 § g iftermålsbalken

ikali ha n edan angivna lydelse.

15 kap.

§• Vistas den, mot vilken talan enligt denna balk riktas, å okänd

skall hans rätt i saken bevakas av god man, varom i 18 kap.

^ör.ildrahalken förmäles, I fräga om ersättning till god man, som här

^\scs. skal! gälla vad i 20 kap. 19 § föräldrabalken stadgas angående
ersättning al rättegångsbiiräde.

lag träder i kraft den 1 juli 1973.

:illa som vederbör hava sig hörsamligen alt efterrätta. Til!

yhermera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med

sigill bek räfta lälil.

S^öckholms slott den 2 mars 1973.

GUSTAF ADOLF

LENNART GEUER

(Justitiedepartementet)

1973:1. rskr 1973:21.

'.vdeisc 1963 :151 (Jfr 1969:256).

253

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.