SFS 1973:645

730645.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

V'l

SFS 1973:645

utkom f rån tr ycket

ämdriiJg ! giftermålsbalken;

den 4 j uli 1973

given Stockholms slott den 5 juni 1973.

I !

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott att i fråga om giftermålsbalken förordna,

dels att 1 kap., 2 kap, 7�10 § § och 13 §, 3 kap. 7 och 8 §§, 10 kap.,

11 kap. 17�30 §§, 14 kap. samt 15 kap. 8�10, 14 och 23 §§ skall

upphöra att gälla,

dels att 2 kap. 2�5 §§, 3 kap. 1�3 §§, 4 kap. 2�4, 6 och 8 §§,

5 kap. 7 §, 6 kap. 2 och 6 a §§, 7 kap. 4 §, 8 kap. 8 §, 11 kap. 1�16 §§,
12 kap. 1 §, 13 kap. 1�3 och 10 §§, 15 kap. 1, 4, 5, 11, 12, 24, 28, 29
och 32 §§ samt rubriken till 11 kap. skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i balken skall införas fem nya paragrafer, 3 kap. 4 §, 4 kap.

10 §, 13 kap. 12 a och 13 b §§ samt 15 kap. 7 §, av nedan angivna ly­

delse.

Till följd härav kommer balken att ha följande lydelse från och med

den dag då denna lag träder i kraft.

kap.=

2 kap. Om hinder mot äktenskap

i § Den, som är under aderton år, må ej träda i äktenskap utan till­
stånd av länsstyrelsen i det län, där den underårige har sitt hemvist.

1290

2 §3 Den som är förklarad omyndig eller enligt rättens beslut skall för­

bli omyndig även efter uppnådd myndighetsålder får ej ingå äktenskap
utan förmyndarens samtycke. Vägras samtycke, kan rätten på ansökan

tillåta äktenskapet, om skäl för vägran ej föreligger.

3 § �ktenskap får ej ingås mellan dem som är i rätt upp- och ned­
stigande släktskap med varandra eller som är helsyskon.

Halvsyskon får ej ingå äktenskap med varandra utan tillstånd av

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer.

4 § Den som är gift får ej ingå nytt äktenskap.

5 §4 I ärende om tillstånd enligt 1 § skall den underåriges vårdnads-

havare beredas tillfälle att yttra sig, om d et kan ske. Yttrande skall även

inhämtas från barnavårdsnämnden i den kommun där den underårige
har sitt hemvist.

Talan mot länsstyrelsens beslut föres hos kammarrätten genom be­

svär.

1 Prop. 1973: 32, LU 2 0, rskr 256.

Kapitlet upphävt genom denna lag. Senaste lydelse av 1 kap. 6 § 1969: 798.

3 S enaste lyd else 1971: 871. �n dringen inne bär bl. a . att andra stycket upphävs.

^ S enaste lydelse 1968: 758.

"5 ;

¬

Viktiga lagar inom familjerätt
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.