SFS 1975:845

750845.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:845

om ändring i giftermälsbalken;

Utfärdad den 25 september 1975.

^ oktober 1975

Enligt riksdagens och regeringens beslut samt med allmänna kyrko­

mötets samtycke^ föreskrives i fråga om giftermälsbalken^

dels att i 2 kap. 3 §, 4 kap. 5, 8 och 9 §§ samt 16 kap. 2 och 5 §§

ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen",

dels att 4 kap. 2 och 3 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

4 kap.

2 §3 Kyrklig vigsel må äga rum inom svenska kyrkan eller inom annat

trossamfund, om regeringen medgivit att vigsel må förrättas inom sam­

fundet.

3 § Till vigsel inom svenska kyrkan får mannen och kvinnan välja den

präst inom kyrkan de själva önskar och som är villig a tt viga. De har

rätt till vigsel i församling som någon av dem tillhör.

Inom annat trossamfund förrättas vigsel av den som är behörig där­

till enligt regeringens förordnande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

På regeringens vägnar

CARL LIDBOM

Staffan Magnusson

(Justitiedepartementet)

1 Prop. 1975:10, LU 5, rskr 39 och skr 1975: 1, KLU 1, kskr 1.

2 Balken omtryckt 1973: 645.

2 Ändringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

1557

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.