SFS 1976:561

760561.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976: 561

om ändring i giftermålsbalken;

utkom Mn trycket

den 13 juli 1976

utfärdad den 10 juni 1976.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives i fråga om giftermålsbalken^
dels att i 15 kap. 30 § första stycket ordet "rätten" skall bytas ut mot

"underrätt",

dels att i balken skall införa en ny paragra f, 15 kap. 30 a §, av nedan an­

givna lydelse.

15 kap.
30 a § Vid huvudförhandling i mål som avses i 29 § är hovrätt dom-
för med tre lagfarna domare och två nämndemän. Flera än fyra lagfar­

na domare och tre nämndemän få ej sitta i rätt en. Har målet i under rätten

avgjorts utan nämnd, är dock hovrätten domför även med enbart lagfarna
domare enligt vad som sägs i 2 kap. 4 § först a stycket rättegångsbalken.

Deltaga nämndemän enligt första stycket i målets avgörande, skall vid

överläggningen ordföranden eller, om målet beretts av annan lagfaren do­

mare, denne framställa saken och vad lag stadgar därom. Vid omröstning
skall gälla vad som är föreskrivet angående omröstning i tvistemål. Nämn­
demännen skola dock säga sin mening s ist.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.
I mål som i hovrätt företagits till avgörande före ikraftträdandet gäller

äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Trygve Hellners

(Justitiedepartementet)

'Prop. 1975/76:153. JuU 44. rskr396.

^Balken omtryckt 19 73:645.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.