SFS 1977:655

770655.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977: 655 Lag

Utkom frän trycket
den 13 sept. 1977

om ändring i giftermålsbalken;

utfärdad den 24 augusti 1977,

O

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att i 5 kap. 13 §, 8 kap. II 8, 13

kap. 15 8 och 15 kap. 21 8 giftermålsbalken^ orden "allmänna tidningarna"

^5

1612

''' B alken omtryckt 1973:645.

t

' Prop. 1976/77:63, KU 45, rskr 33 6.

't-
fr;

¬

background image

skall bytas ut m ot "Post- och Inrikes Tidningar" och orden "tidning inom

SFS 1977:655

orten" mot "ortstidning".

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1978.

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kungörande som har

beslutats eller böijat verkställas före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätt
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.