SFS 1978:854

780854.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1978:854

om ändring i giftermålsbalken;

Utkom från trycket

den 21 december 1978

Utfärdad den 14 december 1978.

Enligt riksdagens besIuU föreskrivs i fråga om giftermålsbalken^

dels att 7 kap. 3-5 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 5 kap., 11 kap. 1 och 1 4-16§§, 13 kap. 10 § samt 15 kap. 11, 24,

25 och 31 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i 11 kap. skall införas en ny paragraf, 14 a §, av nedan angivna ly­

delse.

Till följd härav kommer balken att ha följande lydelse från och med den

dag då denna lag träder i kraft.

1 kap.'

2 kap. Om hinder mot äktenskap

1 § Den, som är under aderton år, må ej träda i äkten skap utan tillstånd

av länsstyrelsen i det län, där den underårige har sitt hemvist.

2 § Den som är förklarad omyndig eller enligt rättens beslut skall förbli
omyndig även efter uppnådd myndighetsålder får ej ingå äktenskap utan

förmyndarens samtycke. Vägras samtycke, kan rätten på ansökan tillåta

äktenskapet, om skäl för vägran ej föreligger.

3 § �ktenskap får ej ingås mellan dem som är i rätt upp- och nedstigande

släktskap med va randra eller som är helsyskon.

Halvsyskon får ej ingå äktenskap med varandra utan tillstånd av rege­

ringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

4 § Den som är gift får ej ingå nytt äktenskap.

5 § 1 ärende om tillstånd enligt 1 § skall den underåriges vårdnadshavare

beredas tillfälle att yttra sig, om det kan ske. Yttrande skall även inhämtas

från barnavårdsnämnden i den kommun där den underårige har sitt hem­

vist.

' Prop. 1978/79: 12, LU 9 , rskr 99.

' Balken omtryckt 1973:645.

'Kapitlet upphävt genom 1973:645.

1603

¬

background image

SFS 1978:854

Talan mot länsstyrelsens beslut föres hos kammarrätten genom besvär.

Mot beslut om tillstånd for underårig att ingå ä ktenskap får talan föras

av den underåriges vårdnadshavare.

6-13 §§"

3 kap. Om prövning av hinder mot älrtenskap

1 § Prövning, huruvida hinder möter mot äktenskap {hindersprövning),

sker i den svenska församling, där kvinnan är kyrkobokförd, eller, om hon
varken är eller bör vara kyrkobokförd i såda n församling, där hon vistas.

Ansökan om hindersprövning göres av mannen och kvinnan gemensamt

hos pastorsämbetet i församlingen.

2 § Den som varken är eller skall vara kyrkobokförd i riket skall vid hin­
dersprövningen förete det intyg av utländsk myndighet om sin behörighet
att ingå äktenskapet som han kan anskaffa.

Fordras tillstånd eller samtycke till äktenskap enligt 2 kap. 1 eller 2 § el­

ler 3 § andra stycket, skall bevis om sådant tillstånd eller samtycke företes

vid hi ndersprövningen.

3 § Mannen och kvinnan skall vid hindersprövningen avge skriftlig för­

säkran på heder och samvete att de ej är i r ätt upp- och nedstigande släkt­
skap med varandra eller helsyskon samt, om icke tillstånd till äktenskapet
enligt 2 kap. 3 § andra stycket företes, att de ej heller är halvsyskon.

Den som begär hindersprövning skall även skriftligen på heder och sam­

vete uppge, om han eller hon förut ingått äktenskap. Den som förut ingått

äktenskap skall styrka, att äktenskapet blivit upplöst, om detta ej framgår
av folkbokföringen eller av intyg som avses i 2 §.

4 § Finner pastorsämbetet att hinder ej föreligger mot äktenskapet, skall

ämbetet på begäran av mannen och kvinnan utfärda intyg därom.

Talan mot pastorsämbetets beslut i fråga om hindersprövning föres hos

domkapitlet genom besvär. Mot domkapitlets beslut föres talan hos kam­

marrätten genom besvär.

5-8 §P

4 kap. Om vigsel

I § �ktenskap ingås med kyrklig e ller borgerlig vigsel.

'' Paragraferna upphävda

6§ genom 1968: 758

7-10 §§ genom 1973:645

11 § genom 1968; 758

12 § genom 1970; 843

13 § genom 1973; 645

^Paragraferna upphävda

5 och 6 §§ genom 1968:758

1604

7 och 8 §§ genom 1973:645

¬

background image

2 § Kyrklig vigsel må äga rum inom svenska kyrkan eller inom annat

SFS 1978:854

trossamfund, om regeringen medgivit att vigsel må förrättas inom samfun­
det.

3 § Till vigsel inom svenska kyrkan får mannen och kvinnan välja den

präst inom kyrkan de själva önskar och som är villig att viga. De har rätt

till vigsel i forsamli ng som någon av dem tillhör.

Inom annat trossamfund förrättas vigsel av den som är behörig därtill

enligt regeringens förordnande.

4 § �ktenskap får ingås med borgerlig vigsel, även om mannen och kvin­
nan kan erhåll a kyrklig vigsel.

5 § Behörig att förrätta borgerlig vigsel är, enligt närmare bestämmelser

som regeringen meddelar, lagfaren domare i allmän underrätt och den som
länsstyrelsen särskilt förordnar till vigselförrättare.

6 § Vigsel skall föregås av hindersprövning enligt 3 k ap. Känner vigsel-

förrättaren till äktenskapshinder, som icke uppmärksammats vid nämnda

prövning, får vigsel ej ske. Utan intyg enligt 3 kap. 4 § får ej annan viga än

präst, som tjänstgör i den församling där hindersprövningen skett.

Har mannen och kvinnan ej blivit vigda inom fyra månader efter hin­

dersprövningen, får vigsel ej ske utan ny hindersprövning.

7 §«

8 § Vigsel förrättas i släktingars eller andra vittnens närvaro.

Vid vigseln s kall mannen och kvinnan, samtidigt tillstädes inför vigsel-

förrättaren, på hans fråga avge sitt ja och samtycke till äktenskapet samt

därpå av honom förklaras för äkta makar.

I ö vrigt gäller, vid vigsel inom svenska kyrkan föreskrifterna i kyrko­

handboken, vid vigsel inom annat trossamfund dess kyrkobruk och vid
borgerlig vigsel bestämmelser som meddelas av regeringen.

Den som förrättat kyrklig vigsel skall ofördröjligen ge makarna bevis

därom. Vid borgerlig vigsel föres särskilt protokoll enligt föreskrifter som

meddelas av regeringen.

9 § Vigsel vare utan verkan, om den ej förrättats av någon, som äger be­

hörighet att viga, eller om därvid ej så tillgått, som i 8 § andra stycket är fö­

reskrivet; men ej skall vigsel anses ogill, på den grund att eljest icke så för­

farits, som i 8 § är sagt, eller vigselförrättaren överskridit sin behörighet el­
ler vederbörlig hindersprövning ej föregått.

Vigsel, som enligt första stycket eljest skulle vara utan verkan, må god­

kännas av regeringen på ansökan av mannen eller kvinnan eller, om någon­

dera avlidit, av arvinge till de n avlidne. Sådant godkännande må lämnas
endast om synnerliga skäl föreligga.

'Paragrafen upphävd genom 1968:758.

1605

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.