SFS 1981:360

810360.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:360

öm ändring i giitermålsbalken;

utkom från trycket

utfärdad den 23 april 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 12 kap. 2 § giftermålsbalken®

skall ha nedan angivn a lydelse.

12 kap.
2 § Mot någon dödsbo delägares bestridande får bodelning ej äga rum in­
nan alla känd a skulder för vilka den döde svarade har betalts eller medel
till deras betalning har satts under särskild vård. Har den dödes egendom
blivit avträdd till konk urs, får bodelning alltid äga rum utan hinder av nå­

gon delägares bestridande.

den 26 maj 1981

Denna lag träder i k iaft den 1 juli 1981. Har den döde avlidit före ikraft­

trädandet, tillämpas dock fortfarande äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Edvard Nilsson
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1980/81:48, LU 1 1, rskr224.

^ Balken omtryckt 1978: 854.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.