SFS 1981:25

810025.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:25

Lag

Utkom från trycket

om ändriiiig i giftermålsbalkeii;

den 27 januari 1981

utfärdad den 15 januari 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 2 kap. 5 § giftermål sbalken'' or­

det "barnavårdsnämnden" skal! bytas ut mot "socialnämnden".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 198 2.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1979/80:1, SoU 1980/81:15, rskr 130.

2 Lagen omtryckt 1978: 854.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.