SFS 1983:371

830371.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:371

om ändring i giftermålsbalken;

utkom från trycket

den 7 juni 1983

utfärdad deti 26 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 15 kap. 29, 30 och 30 a §§

giftermålsbalken^ skall ha nedan angivna lydelse.

15 kap.

29 § I äktenskapsmål, boskillnadsmål, mål rörande bodelning och mål
om underhåll som avses i denna balk skall underrätt vid handläggning, som
enligt vad eljest är föreskrivet skall ske med tre eller fyra lagfarna domare,
bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän. Vad nu sagt s gäller även

annat mål som handläggs i samma rättegång.

' Prop. 1982/83:126, JuU 32, rskr 314.

^ Ba lkcn omtryckt 1978:854.

¬

background image

SFS 1983:371

Om det behövs med hänsyn till målets omfattning eller någon annan

särskild omständighet, får fyra nämndemän sitta i rätten.

Om det inträffar förfall bland nämndemännen sedan huvudförhandling

har påbörjats, är rätten domför med en lagfaren domare och två nämnde­
män.

30

När nämndemän skall ingå i tin gsrätten skall följande avvikelser

gälla från vad som annars är föreskrivet om överläggning och omröstning i

tvistemål.

Ordföranden skall vid överläggningen framställa saken och vad lag stad­

gar därom.

Vid omröstning skall först ordföranden och därefter nämndemännen

säga sin mening.

30 a § Vid huvudförhandling i mål som avses i 29 § är hovrätt domför

med tre lagfarna domare och två nämndemän. Flera än fyra lagfarna

domare och tre nämndemän far inte sitta i rätten. Om målet i unde rrätten

har avgjorts utan nämndemän, är dock hovrätten domför även med enbart

lagfarna domare enligt vad som sägs i 2 kap. 4 § första stycket rättegångs­

balken.

Om nämndemän deltar enligt första stycket i målets avgörande, skall vid

överläggningen ordföranden eller, om målet har beretts av en annan lag­
faren domare, denne framställa saken och vad lag stadgar därom. Vid
omröstning skall gälla vad som är föreskrivet om omröstning i tvistemål.

Nämndemännen skall dock säga sin mening sist.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. �ldre bestämmelser gäller

alltjämt vid huvudförhandlingar som har påböijats före ikraftträdandet
samt vid överläggningar och omröstningar i anslutn ing till sådana huvud­

förhandlingar.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

�ndringen innebär bl.a. att fjärde och femte styckena upphävs.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.