SFS 1984:132

840132.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:132

Utkom från trycket

den 17 april 1984

Lag

om ändring i giftermålsbalken;

utfärdad den 29 mars 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 15 kap. 30 a § giftermålsbalken

skall ha nedan angivna lydelse.

15 kap.

30 a

Vid h uvudförhandling i mål som avses i 29 § ä r hovrätt domför

med tre lagfarna domare och två nämndemän. Flera än fyra lagfarna

domare och tre nämndemän får inte delta. Om målet i tingsrätten har
avgjorts utan nämndemän, är dock hovrätten domför även med enbart
lagfarna domare enligt vad som sägs i 2 kap. 4 § första stycket rättegångs­

balken.

Vid handläggning som inte sker vid huvudförhandling är hovrätten dom­

för, förutom enligt bestämmelserna i 2 kap. 4 § rättegångsbalken, i sam­

mansättning som anges i först a stycket första och andra meningarna.

Om nämndemän deltar enligt första eller andra stycket i målets avg öran­

de, skall vid överläggningen ordföranden eller, om målet har beretts av en

368

' Prop. 1983/84:78, JuU 15, rskr 152.

^Senaste lydelse 1983:371.

¬

background image

annan lagfaren domare, denne framställa saken och vad lag stadgar därom.

SFS 1984; 132

Vid omröstning skall gälla vad so m är föreskrivet om omröstning i tvis te­
mål. Nämndemännen skall dock säga sin mening sist.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.