SFS 1984:113

840113.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:113

Utkom från trycket

den 3 april 1984

Lag

om ändring i giftermålsbalken;

utfärdad den 22 mars 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 kap. 8 § giftermålsbalken^ skall

ha nedan angivna lydelse.

4 kap.

8 § Vigsel förrättas i släktingars eller andra vittnens närvaro.

Vid vigseln skall mannen och kvinnan, samtidigt tillstädes inför vigsel-

förrättaren, på hans fråga avge sitt ja och samtycke till äktens kapet samt
därpå av honom förklaras för äkta makar.

I övrigt gäller, vid vigsel inom svenska kyrkan föreskrifterna i kyrko ­

handboken eller andra föreskrifter som meddelas av kyrkomötet, vid v ig­

sel inom annat trossamfund dess kyrkobruk och vid borgerlig vigsel be­
stämmelser som meddelas av regeringen.

332

' Prop, 1983/84:83, LU 1 7. rskr 143.

^ Balkcn omtryckt 1978: 854.

¬

background image

: 1 >

s

n som förrättat kyrklig vigsel skall ofördröjligen ge makarna bevis

SFS 1984:113

^ därom. Vid borger lig vigsel föres särskilt protokoll enligt föreskrifter som

meddelas av regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.